Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.662

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2016 r.
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 613) § 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"§ 5. Sprawy wszczęte i niezakończone przez Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzone na obszarze województwa małopolskiego przed dniem 16 maja 2016 r. są prowadzone przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2016 r., z wyjątkiem § 2 i § 3 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.".