Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.662

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 12 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 613) § 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"§ 5. Sprawy wszczęte i niezakończone przez Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzone na obszarze województwa małopolskiego przed dniem 16 maja 2016 r. są prowadzone przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2016 r., z wyjątkiem § 2 i § 3 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.".

§  2. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 370, z 2013 r. poz. 342 oraz z 2016 r. poz. 613) w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, obejmujący województwa opolskie i śląskie;".

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2016 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).