Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.322

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1929) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pełnomocnik może, za zgodą Ministra Inwestycji i Rozwoju, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikające z zakresu swojego działania.";

3) § 8 i § 9 otrzymują brzmienie:

"§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

§ 9. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.