Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu... - Dz.U.2022.2019 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2019

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 679, 928, 1025, 1144 i 1817) użyte w § 2, w § 5 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 11-13, w § 6 w ust. 1 i 3 oraz w § 7 wyrazy "30 września 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 października 2022 r.".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2022 r.