Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1025

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679 i 928) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule rozporządzenia wyraz "epidemii" zastępuje się wyrazami "zagrożenia epidemicznego";
2)
w § 1 wyraz "epidemii" zastępuje się wyrazami "zagrożenia epidemicznego";
3)
w§ 3 w ust. 1 wyrazy "z epidemią, o której" zastępuje się wyrazami "ze stanem zagrożenia epidemicznego, o którym".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 r.