Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1829

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 i 1797) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca;

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów - w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

2. Prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) jest dopuszczalne z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich; przepisy ust. 9, ust. 10 pkt 1 i ust. 11-14 stosuje się.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.",

c)
w ust. 7 uchyla się pkt 1,
d)
uchyla się ust. 8,
e)
dodaje się ust. 9-14 w brzmieniu:

"9. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30) jest dopuszczalne od godziny 6.00 do godziny 21.00, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1) w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466) lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 tej ustawy:

a) klienci realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,

b) klienci zajmowali co drugi stolik, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;

2) obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1.

10. Czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 9, nie stosuje się do:

1) realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu;

2) wydzielonych stref gastronomicznych sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni lub ogródków gastronomicznych stacji paliw w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 tej ustawy.

11. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni lub gdy działalność jest prowadzona na otwartym powietrzu - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;

2) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1;

3) udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

12. Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, nie dotyczy:

1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 11, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 11, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

13. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1) na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym,

2) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia,

3) basenach

- wydarzenia odbywały się bez udziału publiczności.

14. W przypadkach i na obiektach, o których mowa w ust. 13:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.";

2)
w § 7a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku:

1) gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia;

2) handlu hurtowego.";

3)
w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie, o którym mowa w art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz skierowanie do przyjęcia do psychiatrycznego zakładu opiekuńczo--leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego dokonane na podstawie art. 22 i art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685).";

4)
w § 26 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462, 875 i 1378) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.";

5)
w § 27:
a)
w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie",
b)
w ust. 3:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;",

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 13;",

c)
w ust. 5 w pkt 3 wyrazy "§ 30 ust. 1 pkt 4" zastępuje się wyrazami: "§ 6 ust. 9",
d)
w ust. 6 po wyrazach "straży gminnej," dodaje się wyrazy: "Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych,";
6)
w § 28:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż:

a) 10 osób - w obszarze czerwonym,

b) 25 osób - w obszarze żółtym;",

b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.",

c)
w ust. 9:
w pkt 1 lit. a oraz b otrzymują brzmienie:

"a) 10 osób - w przypadku obszaru czerwonego,

b) 20 osób - w przypadku obszaru żółtego",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych do 20 osób - z wyłączeniem ich obsługi - w przypadku obszaru żółtego, przy czym te przyjęcia odbywają się bez możliwości tańczenia.",

d)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Ograniczenia liczby osób, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, nie stosuje się w przypadku przeprowadzania egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych, konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich oraz egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych.";

7)
w § 29:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 uchyla się lit. b,
uchyla się pkt 3-6,
b)
uchyla się ust. 2 i 3,
c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W obiektach i placówkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż:

1) 5 osób na stanowisko kasowe, z wyłączeniem obsługi - w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2;

2) 1 osoba na 15 m2 - w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2.";

8)
w § 30:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;",

uchyla się pkt 2-4,
uchyla się pkt 6 i 7,
b)
uchyla się ust. 2-5;
9)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 6 lit. c tiret drugie, który wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ POWIATÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE CZERWONYM

1)
aleksandrowski, bydgoski, miasto na prawach powiatu Bydgoszcz, grudziądzki, miasto na prawach powiatu Grudziądz, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, toruński, miasto na prawach powiatu Toruń, tucholski, włocławski, miasto na prawach powiatu Włocławek i żniński w województwie kujawsko-pomorskim;
2)
bełchatowski, brzeziński, łowicki, łódzki wschodni, miasto na prawach powiatu Łódź, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski, radomszczański, miasto na prawach powiatu Skierniewice i wieluński w województwie łódzkim;
3)
białostocki, miasto na prawach powiatu Białystok, bielski, hajnowski, sokólski, miasto na prawach powiatu Suwałki, wysokomazowiecki i zambrowski w województwie podlaskim;
4)
bocheński, chrzanowski, gorlicki, krakowski, miasto na prawach powiatu Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, miasto na prawach powiatu Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki w województwie małopolskim;
5)
brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leski, leżajski, łańcucki, mielecki, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, sanocki i strzyżowski w województwie podkarpackim;
6)
buski, jędrzejowski, kielecki, miasto na prawach powiatu Kielce, pińczowski, skarżyski i włoszczowski w województwie świętokrzyskim;
7)
miasto na prawach powiatu Chełm, janowski, lubelski, miasto na prawach powiatu Lublin, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski i miasto na prawach powiatu Zamość w województwie lubelskim;
8)
chojnicki, gdański, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, pucki, słupski, miasto na prawach powiatu Słupsk, miasto na prawach powiatu Sopot, starogardzki, tczewski i wejherowski w województwie pomorskim;
9)
cieszyński, częstochowski, miasto na prawach powiatu Częstochowa, kłobucki, miasto na prawach powiatu Ruda Śląska i żywiecki w województwie śląskim;
10)
działdowski, iławski, nowomiejski i miasto na prawach powiatu Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim;
11)
garwoliński, legionowski, makowski, otwocki, przasnyski, radomski, miasto na prawach powiatu Siedlce, szydłowiecki i miasto na prawach powiatu Warszawa w województwie mazowieckim;
12)
głogowski, kamiennogórski, legnicki, lubiński, milicki i polkowicki w województwie dolnośląskim;
13)
głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki i strzelecki w województwie opolskim;
14)
gorzowski, krośnieński, międzyrzecki i żarski w województwie lubuskim;
15)
gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, miasto na prawach powiatu Poznań, rawicki, słupecki i wolsztyński w województwie wielkopolskim;
16)
miasto na prawach powiatu Koszalin, sławieński i szczecinecki w województwie zachodniopomorskim.