§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.207

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91 i 153) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w§ 2 w ust. 1 i 18, w§ 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 1a, 2, 6, 9 i 10, w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 14, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 18 i 19, w ust. 21 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 22, w§ 11 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w§ 14 i § 15, w§ 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w§ 17 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w§ 19 w ust. 1, w§ 22 w ust. 1 i 2, w§ 23 w ust. 1, w§ 24 w ust. 1, w§ 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w§ 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 oraz w§ 28 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "31 stycznia 2021 r." zastępuje się wyrazami "14 lutego 2021 r.";
2)
w § 10:
a)
w ust. 2 w pkt 31 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 32-34 w brzmieniu:

"32) dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także dla osób uczestniczących w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów;

33) dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

34) dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów.",

b)
w ust. 3:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wykonywania zadań służbowych i zawodowych, o których mowa w ust. 2 pkt 11, 18 i 26, oraz prowadzenia badań, o których mowa w ust. 2 pkt 34, jest legitymacja służbowa;",

w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

"14) okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 32, jest dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów;

15) okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 33, jest decyzja kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne.",

c)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Do dnia 14 lutego 2021 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności obiektów kulturalnych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 90.04.Z), z wyłączeniem galerii i instytucji kultury prowadzących działalność wystawienniczą, polegające na zakazie:

1) udostępniania zbiorów publiczności,

2) organizowania wydarzeń z udziałem publiczności

- z wyłączeniem działań, o których mowa w ust. 11, oraz prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oraz udostępniania zbiorów w formie bezkontaktowej, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.",

d)
uchyla się ust. 24;
3)
uchyla się § 12;
4)
w § 25 w ust. 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) który odbywa obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.";

5)
w § 28:
a)
w ust. 11 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).",

b)
w ust. 13:
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów albo zdających do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego;",

dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.";

6)
w § 28a:
a)
w ust. 1:
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej albo w innej uczelni prowadzącej zajęcia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz doktoranci i studenci tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,",

pkt 9a otrzymuje brzmienie:

"9a) osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:

a) dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub

b) z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub

c) poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub

d) po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister właściwy do spraw zdrowia informuje podmioty, w których przebywają osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 8, albo zatrudnione są lub pełnią służbę osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 10-12, o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.".