Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia... - Dz.U.2016.1012 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1012

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. poz. 1512) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw energii nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw energii;";

2)
w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw energii nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.";

3)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odznakę wręcza minister właściwy do spraw energii lub osoba przez niego upoważniona.";

4)
§ 7 i § 8 otrzymują brzmienie:

"§ 7. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw energii.

§ 8. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw energii.".

Osoby, którym nadano odznakę honorową "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.
Do postępowań o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekaże ministrowi właściwemu do spraw energii:
1)
wnioski o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
2)
ewidencję osób wyróżnionych odznaką honorową "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.