Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1863

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. poz. 956 oraz z 2017 r. poz. 2091) załączniki nr 1-3, 7 i 10 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Deklaracje wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o symbolach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-u oraz deklarację wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklarację ewidencyjną o symbolu DEK-Z, za okresy sprawozdawcze do września 2018 r. włącznie, składa się według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.
2.  Zmian w deklaracjach, o których mowa w ust. 1, dokonuje się, składając deklaracje według wzorów określonych w § 1.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DEK-I-a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

DEK-I-b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

DEK-II-u Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

DEK-Z Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklaracja ewidencyjna

wzór

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).