§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.
§  2. 
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do ustalenia stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych od dnia 3 kwietnia 2018 r.