§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1297 oraz z 2012 r. poz. 785) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli:
1)
lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów WojskowychRzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
4Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów WojskowychZastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
2)
po lp. 4 dodaje się lp. 4a i 4b w brzmieniu:
4aprezes sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowymprezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
4bsędzia sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowymsędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym