Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1028

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 oraz z 2018 r. poz. 3) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów (Dz. U. poz. 228 i 1928, z 2006 r. poz. 1776, z 2009 r. poz. 806, z 2012 r. poz. 772 oraz z 2015 r. poz. 638) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Liczbę stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ustala się na 121, w tym 4 stanowiska wiceprezesów.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.