Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.274

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 10 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 930 i 1336 oraz z 2016 r. poz. 904 i 1954) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. poz. 2267) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej i właściwego miejscowo naczelnika urzędu celno-skarbowego,".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).