Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.800

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 kwietnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej

Na podstawie art. 118 ust. 14 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240, 347 i 641) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1900) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Kierownikiem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanym dalej "kierownikiem", jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, zwany dalej "Dyrektorem Generalnym", Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, zwany dalej "Szefem IWSW", dyrektor okręgowy, Rektor-Komendant uczelni Służby Więziennej, zwany dalej "Rektorem", Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dyrektor zakładu karnego i aresztu śledczego oraz komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej i komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej.";

2)
w § 3:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Szef IWSW, dyrektor zakładu karnego i aresztu śledczego, Rektor, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej i komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej - w odniesieniu odpowiednio do zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, funkcjonariuszy pełniących służbę w tych jednostkach oraz prorektora uczelni Służby Więziennej;",

b)
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) Dyrektor Generalny - w odniesieniu do zastępcy Dyrektora Generalnego, dyrektorów okręgowych, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej oraz komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej bezpośrednio mu podległego i funkcjonariuszy pełniących służbę w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;

4) Minister Sprawiedliwości - w odniesieniu do Dyrektora Generalnego i Szefa IWSW;",

c)
dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Senat uczelni Służby Więziennej - w odniesieniu do Rektora.";

3)
w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Protokół powypadkowy wraz z całością dokumentacji komisja przedstawia niezwłocznie kierownikowi, który zatwierdza protokół nie później niż w terminie 3 dni od dnia upływu terminu określonego w § 14 ust. 1.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.