Zmiana rozporządzenia w sprawie urzędowego sprawdzenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.182.1084

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

Na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. Nr 222, poz. 1757) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) magazynowania lub zużywania wyrobów akcyzowych określonych w poz. 13-18 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, z wyjątkiem jednostek naukowych, doświadczalnych, szkół, samodzielnych laboratoriów, szpitali, jednostek opieki zdrowotnej lub aptek zużywających w ciągu roku alkohol etylowy w ilości do 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% obj. w stanie nieskażonym oraz do 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% obj. w stanie skażonym;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przyjmowania i magazynowania wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy;",

c)
pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) prowadzenia działalności w zakresie gier liczbowych, gry telebingo, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

7) prowadzenia składu celnego, z wyjątkiem prowadzenia składu celnego typu E, miejsca uznanego przez organ celny odrębną decyzją administracyjną, magazynu czasowego składowania, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.3)).";

2)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenie jest przesyłane w dwóch egzemplarzach do właściwego naczelnika urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 5.",

b)
dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 7, za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, uznaje się również wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie tej działalności składany do właściwego organu Służby Celnej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Dokumentów, o których mowa w ust. 3, nie dołącza się, jeżeli organ Służby Celnej, do którego jest składany wniosek o wydanie zezwolenia, dysponuje tymi dokumentami lub dane zawarte w tych dokumentach są dostępne w systemach informatycznych Służby Celnej.

7. W przypadku gdy wskazanie osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, nie jest możliwe na etapie dokonywania zgłoszenia, ich wykaz może zostać dołączony do protokołu z urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.";

3)
w § 6 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) sposobu i formy prowadzenia dokumentacji, wymaganej na podstawie odrębnych przepisów.";

4)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku podmiotów, które zużywają alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1000 dm3 alkoholu etylowego 100% obj. w stanie nieskażonym oraz 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% obj. w stanie skażonym, urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w zakresie określonym w § 6 pkt 3 i 4.";

5)
w § 9:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 5,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku podmiotów urządzających i prowadzących gry liczbowe, gry telebingo i zakłady wzajemne urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w siedzibie podmiotu lub w miejscu, w którym znajdują się centralne maszyny służące do urządzania gier i zakładów wzajemnych.";

6)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 3 pkt 7, właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje:

1) sprawdzenia zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) sprawdzenia stanu miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz urządzeń składowych i wyposażenia, a także ogrodzenia i zabezpieczenia;

3) sprawdzenia, czy istniejące księgi rachunkowe zawierają właściwe dane szczegółowe na potrzeby oceny wniosku podmiotu o zatwierdzenie tych ksiąg jako ewidencji, stosownie do art. 515 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.);

4) uzgodnienia formy prowadzenia i zakresu danych w ewidencji, której prowadzenie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.";

7)
w § 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Kopie akt weryfikacyjnych, o których mowa w ust. 1, po ich opatrzeniu podpisem elektronicznym, mogą zostać przesłane drogą elektroniczną.";

8)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Podmiot, o którym mowa w § 3, w którym przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, informuje właściwego naczelnika urzędu celnego o:

1) zmianie danych, o których mowa w § 4 ust. 2-4 i 7, w zakresie, w jakim zmiany te mają nastąpić, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym dokonaniem zmian;

2) zmianie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4, nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania dokumentu podlegającego zgłoszeniu;

3) zmianie sposobu lub formy prowadzenia dokumentacji i ewidencji, o których mowa w § 6 pkt 4 i § 10 pkt 3 i 4, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym dokonaniem zmian.

2. Informację o zmianach, o których mowa w ust. 1, wraz z załączonymi dokumentami dotyczącymi tych zmian podmiot sporządza i przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w dwóch egzemplarzach.

3. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą dokumentów określonych w § 4 ust. 3 pkt 1 i 2, sposobu lub formy prowadzenia dokumentacji i ewidencji, o których mowa w § 6 pkt 4 i § 10 pkt 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego przeprowadza urzędowe sprawdzenie w zakresie tych zmian, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą punktów gier na automatach o niskich wygranych, salonów gry na automatach lub dokumentów określonych w § 4 ust. 3 pkt 3-5 oraz ust. 4 i 7, informacja zostaje dołączona do akt weryfikacyjnych bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia w zakresie zgłaszanych zmian, chyba że z analizy ryzyka wynika konieczność przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia.

5. Jeden egzemplarz informacji o zmianach, o których mowa w ust. 1, wraz z załączonymi dokumentami jest dołączany do akt weryfikacyjnych pozostających u właściwego naczelnika urzędu celnego. Drugi egzemplarz informacji, po potwierdzeniu przyjęcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jest odsyłany do podmiotu w celu dołączenia do akt weryfikacyjnych pozostających w podmiocie. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio do drugiego egzemplarza informacji.

6. Do informacji o zmianach, o których mowa w ust. 1, oraz załączonych do niej dokumentów stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 6.".

W podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego na czas nieoznaczony w zakresie określonym w § 3 pkt 4 i 7 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, niepodlegającą urzędowemu sprawdzeniu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, urzędowe sprawdzenie, w trybie art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, przeprowadza się w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 09 z 15.01.2004, L 117 z 04.05.2005, L 354 z 14.12.2006, L 363 z 20.12.2006.