Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2099

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 28 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169 i 2070) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2019 r. poz. 130) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy "z zastrzeżeniem § 3 i 4" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem § 3-4a";
2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. W odniesieniu do towarów, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1131 z dnia 2 lipca 2019 r. ustanawiającym narzędzie celne w celu wykonania art. 14a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 (Dz. Urz. UEL 179 z 03.07.2019, str. 12), właściwym dla przyjęcia zgłoszenia do powrotnego wywozu, zarejestrowania powiadomienia o powrotnym wywozie lub wywozowej deklaracji skróconej oraz przyjęcia poświadczenia odbioru jest Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku podległy Pomorskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Gdyni.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2019 r.
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).