Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2093

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 15 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno - skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, 1544, 1669 i 1697) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno - skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 372 i 2130 oraz z 2018 r. poz. 453) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. I po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
12aOddział Celny Pocztowy w Lublinie3020801,2,3,4,5,6,7towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kiemje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).