Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.453

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 372 i 2130) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. I pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2Oddział Celny w Małaszewiczach3010201,2,3,4,5,6,7,8towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym, z możliwością zastosowania do przesyłek przywożonych w obrocie pocztowym wyłącznie procedury tranzytu;

ograniczenie dotyczące transportu kolejowego nie dotyczy towarów przywożonych lub wywożonych z zastosowaniem procedury składowania celnego i wolnego obszaru celnego, w tym obejmowanie procedurami dopuszczalnymi dla towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego oraz towarów klasyfikowanych do działu 27 i 29 Taryfy celnej obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu lub końcowego przeznaczenia

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).