Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.889

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1341) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Urlopu, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, udziela się na czas trwania kampanii wyborczej po przedstawieniu przez tego żołnierza kopii protokołu rejestracji kandydata lub kopii protokołu rejestracji listy, na której umieszczony jest kandydat, wydanego przez właściwą komisję wyborczą.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.