Zmiana rozporządzenia w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.621

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 317) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Choice Genetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie - w zakresie oceny świń linii hodowlanych Naima, Gallia, Redone, P76, Neckar, P48;",

b)
pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) Krzysztofa Krotlę z Katowic - w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Hetmanka;";

2)
w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Choice Genetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie - w zakresie oceny świń linii hodowlanych Naima, Gallia, Redone, P76, Neckar, P48.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).