Zmiana rozporządzenia w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1518

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 24 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi

Na podstawie art. 8e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1021) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi (Dz. U. poz. 197 oraz z 2016 r. poz. 255) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku wniosku o nadanie upoważnienia w zakresie przywozu nasion konopi, innych niż do siewu, objętych kodem CN 1207 99 91, składanego przez instytut badawczy, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający i uzasadniający działalność instytutu badawczego w zakresie wykorzystania konopi do celów badawczo-naukowych, w szczególności statut tej jednostki lub roczny plan naukowy.";

2)
w § 5 w ust. 1 oraz w § 6 w ust. 1 wyrazy "Prezesa Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa";
3)
w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 4;
4)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK

O NADANIE UPOWAŻNIENIA W ZAKRESIE PRZYWOZU/WYWOZU/OBROTU1)

TOWARAMI

ROLNO-SPOŻYWCZYMI Z KRAJAMI TRZECIMI

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wypełnia wnioskodawca

Wnioskodawca

(pełne dane)2)

Adres

Kod pocztowy/miejsce

zamieszkania/siedziby

NIP

Wnoszę o nadanie upoważnienia w zakresie przywozu/wywozu/obrotu1) następujących towarów rolno-spożywczych

w ramach:

przepisy prawa unijnego, na podstawie których jest udzielane upoważnienie

Kod CNWyszczególnienie

_________________________________________________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) W przypadku wniosku składanego przez instytut badawczy należy dopisać "Instytut badawczy".

Oświadczam, że wszystkie przedstawione dane są prawdziwe.

Deklaruję również, że cały import nasion konopi o kodzie CN 1207 99 91 z krajów trzecich będzie miał inne

przeznaczenie niż siewne3).

......................................... ..................................................................

(data) (podpis wnioskodawcy)4), 5)

Do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w § 3 rozporządzenia5).

_________________________________________________

3) Skreślić, jeżeli wniosek nie dotyczy nasion konopi o kodzie CN 1207 99 91.

4) Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

5) W przypadku gdy wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego, dokumenty dołączane do tego wniosku,

wraz z tłumaczeniem dokumentów określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia, przekazuje się jako kopie poświadczone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DYREKTOR GENERALNY

KRAJOWEGO OŚRODKA

WSPARCIA ROLNICTWA

Warszawa DD.MM.RRRR

DECYZJA

NR ..............................................

Na podstawie art. ..............................

po rozpatrzeniu wniosku z dnia .............................. nr ..................... nadaję upoważnienie:

imię i nazwisko lub nazwa oraz adres osoby, której nadano upoważnienie

w zakresie przywozu/wywozu/obrotu1) następujących towarów rolno-spożywczych w ramach

przepisy prawa unijnego, na podstawie których jest udzielane upoważnienie

Kod CNWyszczególnienie

UZASADNIENIE

POUCZENIE

(wypełnia organ udzielający upoważnień, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego)

podpispieczęć

UWAGI

_________________________________

1) Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).