Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. - Dz.U.2019.360 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.360

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 225 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 446) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Mnożniki kwoty bazowej określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELE MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

I. 

Ministerstwo Finansów

Kategoria stanowiskStanowiskoMnożnik kwoty bazowej
Stanowiska kierowniczeSzef Krajowej Administracji Skarbowej6,233-6,900
zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej5,433-6,400
naczelnik wydziału3,191-4,100
Stanowiska eksperckiestarszy ekspert Służby Celno-Skarbowej, dziekan2,924-3,700
ekspert Służby Celno-Skarbowej2,604-3,400
młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej2,257-3,300
Stanowiska specjalistycznestarszy specjalista Służby Celno-Skarbowej1,991-2,900
specjalista Służby Celno-Skarbowej1,670-2,700
młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej1,457-2,300

II. 

Izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe

Kategoria stanowiskStanowiskoMnożnik kwoty bazowej
Stanowiska kierowniczedyrektor izby3,840-6,200
zastępca dyrektora izby3,180-5,500
naczelnik urzędu3,100-5,500
zastępca naczelnika urzędu2,800-4,700
kierownik oddziału

naczelnik wydziału

kierownik działu

2,321-4,100
zastępca kierownika oddziału, zastępca naczelnika wydziału, kierownik referatu2,214-3,900
kierownik zmiany1,974-3,200
dowódca jednostki pływającej1,867-3,200
Stanowiska eksperckieradca skarbowy1,974-3,600
starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej2,614-3,600
ekspert Służby Celno-Skarbowej,

kapelan

2,321-3,400
młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej1,974-3,300
Stanowiska specjalistycznestarszy specjalista Służby Celno-Skarbowej1,707-2,900
specjalista Służby Celno-Skarbowej1,414-2,700
młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej1,227-2,300
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000, 1039, 1499, 1544, 1577, 1654, 2193, 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125. Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2019 r. (poz. 360)