Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.982

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 18 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. poz. 25 oraz z 2013 r. poz. 19) w § 13 ust. 26 otrzymuje brzmienie:

"26. Ubranie specjalne składa się z kurtki, spodni i kurtki lekkiej. Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego

w kolorze żółtym, czarnym lub ciemnogranatowym:

1) kurtka o konstrukcji wielowarstwowej i kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej powinny zachodzić na spodnie. Kołnierze kurtek w formie stójki. Rękawy kurtek szerokie. W górnej części kurtek dwie kieszenie, a w dolnej części - dwie kieszenie wpuszczane kryte patkami. Kurtki oznaczone układem taśm ostrzegawczych;

2) spodnie długie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami. Nogawki szerokie. Spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych.".

§  2.  Dopuszcza się noszenie przez strażaków przedmiotów ubrania specjalnego według dotychczasowego wzoru, zakupionych lub wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do wyczerpania zapasów magazynowych lub ich zużycia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).