Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2275

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 11 października 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. poz. 738, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 5 wyrazy "Czapka zimowa antyterrorysty" zastępuje się wyrazami "Czapka zimowa kontrterrorysty";
2)
w § 7 uchyla się ust. 6;
3)
uchyla się § 11;
4)
w § 14 uchyla się ust. 2;
5)
w § 19 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Spodnie ochronne są w kolorze granatowym. W przednich częściach nogawek, na wysokości ud, są naszyte kieszenie. Prawa kieszeń jest zapinana na zamek błyskawiczny. Na lewej kieszeni jest patka zapinana na taśmę przyczepną, na której jest napis "POLICJA" w kolorze srebrnym. W górnej części nogawek są skośne kieszenie cięte, zapinane na zamek błyskawiczny. Na dole nogawek, wzdłuż szwów bocznych, jest wszyty zamek błyskawiczny, który służy do zwiększenia obwodu nogawki. W pasek spodni są wszyte podtrzymywacze. Z tyłu spodni pasek jest szerszy i ma wszytą od wewnątrz tkaninę termostabilizacyjną.";

6)
w § 26 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. c oraz i;
7)
w § 30 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Akademii Policji w Szczytnie, szkole policyjnej i ośrodku szkolenia Policji, jeżeli nie występują w szyku i na placu ćwiczeń;";

8)
w § 31:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) innych ważnych uroczystości na polecenie Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej lub Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej i Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mogą zarządzić noszenie ubioru wyjściowego ze sznurem galowym również w innych okolicznościach niż okoliczności określone w ust. 1.";

9)
w § 32 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na zajęciach realizowanych w ramach szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Policji;";

10)
w § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Oznaki szkolne noszą słuchacze Akademii Policji w Szczytnie - na naramiennikach kurtek i płaszczy. Oznaką szkolną jest naramiennik obszyty dookoła, z wyjątkiem wszycia przy rękawie, sznurkiem plecionym koloru srebrnomatowego o średnicy 3 mm.";

11)
w załączniku nr 7 do rozporządzenia w części III. Znak rodzaju służby Policji wyrazy "Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie" zastępuje się wyrazami "Akademia Policji w Szczytnie";
12)
w załączniku nr 10 do rozporządzenia norma umundurowania nr 8 dotycząca ubioru ćwiczebnego dla policjantów otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 i 12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

Norma umundurowania nr 8 dotycząca ubioru ćwiczebnego dla policjantów

Lp.PrzedmiotJednostka miaryCentralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji i komórki organizacyjne właściwe do spraw minersko - pirotechnicznychCentralne Biuro Śledcze PolicjiOddziały prewencji Policji i samodzielne pododdziały prewencji PolicjiAkademia Policji w Szczytnie, szkoły policyjne i ośrodki szkolenia PolicjiPozostałe jednostki organizacyjne Policji
liczbaokres używalności w latachliczbaokres używalności w latachliczbaokres używalności w latachliczbaokres używalności w latachliczbaokres używalności w latach
12345678910111213
1Beretszt.13--------
2Czapka zimowa kontrterrorystyszt.1212------
3Furażerkaszt.12122do zużycia (3)1do zużycia (3)1do zużycia (3)
4Mundur ćwiczebnykpl.1do zużycia (1)1do zużycia (1)2do zużycia (1)1do zużycia (1)1do zużycia (3)
5Kurtka ochronnaszt.----1do zużycia (3)----
6Spodnie ochronneszt.----1do zużycia (3)----
7Kombinezon kontrterrorystyszt.22--------
8Kombinezonszt.--12------
9Zasobnik osobistyszt.--1do zużycia (6)1do zużycia (6)1do zużycia (6)1do zużycia (6)
10Trzewiki specjalnepara1212------
11Oznaki stopnia policyjnegokpl.zgodnie z przepisami rozporządzenia
U w a g a:

Policjantom w służbie kandydackiej przysługują 2 kpl. umundurowania - furażerka i mundur ćwiczebny. Można wydać 1 kpl. używany.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).