§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1176

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. poz. 738, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 po wyrazie "wyjściowego" skreśla się przecinek oraz wyraz "galowego";
2)
w § 3 uchyla się ust. 3;
3)
w § 4 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Beret w kolorze granatowym noszą policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji i komórek organizacyjnych właściwych do spraw minersko - pirotechnicznych:";

4)
w § 5:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Czapka gabardynowa jest w kolorze granatowym z otokiem w tym samym kolorze. Rondo czapki zawiera usztywniacz zapewniający regularny owal. Górna część czapki jest zdejmowana. Czapkę nosi się prosto nałożoną na głowę. Rozmiar czapki powinien odpowiadać obwodowi głowy. Krawędź daszka powinna znajdować się na wysokości około 3 cm nad linią brwi. Policjanci, którzy pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Policji albo w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw ruchu drogowego, w jednostkach organizacyjnych Policji albo komórkach organizacyjnych właściwych do spraw prewencji na wodach i terenach przywodnych, oraz policjanci członkowie orkiestr noszą czapkę, której górna część jest w kolorze białym.

2. Czapka letnia służbowa z daszkiem typu sportowego jest w kolorze ciemnogranatowym. Na klinach bocznych czapki w ich dolnej części są umieszczone odblaskowe napisy "POLICJA" w kolorze srebrnym, wykonane metodą wgrzewania w materiał. Czapkę letnią nosi się prosto nałożoną na głowę. Krawędź daszka powinna znajdować się na wysokości około 3 cm nad linią brwi.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Czapka zimowa służbowa typu sportowego jest wykonana z polaru w kolorze ciemnogranatowym z wykończeniem z dzianiny w tym samym kolorze. Czapka posiada doszyty nausznik z polaru, który w zależności od warunków atmosferycznych może być wysunięty lub schowany do wewnątrz. Czapkę zimową nosi się prosto nałożoną na głowę. Dolna krawędź czapki powinna znajdować się na wysokości około 3 cm nad linią brwi.",

c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Furażerka jest w kolorze ciemnogranatowym. Furażerkę nosi się lekko przechyloną w kierunku prawego ucha.";

5)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Guziki zewnętrzne do przedmiotów umundurowania z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej są wykonane z metalu w kolorze starego srebra.";

6)
w § 7:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kurtka gabardynowa wyjściowa jest w kolorze granatowym, jednorzędowa, z wykładanym kołnierzem i wykładanymi klapami, zapinana z przodu na cztery guziki. Rękawy kurtki są gładkie. Na ramionach kurtki są umieszczone naramienniki. Na przodzie kurtki są cztery kieszenie, po dwie na górze i na dole. Górne kieszenie są naszyte, a dolne są cięte z naszytymi patkami, zapinane na guziki. Długość kurtki powinna być taka, aby w pozycji siedzącej jej dolna krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia, a krawędź rękawów - do nasady kciuka. Kurtkę nosi się z koszulą wyjściową i krawatem.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Kurtka ochronna jest w kolorze granatowym, z kołnierzem typu stójka, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny. Na przodzie kurtki, na dole, są dwie wpuszczane kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. W górnej części rękawów są naszyte kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Z tyłu kurtki i na lewej górnej części przodu kurtki jest umieszczony odblaskowy napis "POLICJA" w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał. Bezpośrednio nad napisem "POLICJA" umieszczonym na przodzie kurtki jest naszyta taśma przyczepna, na której nosi się oznaczenie stopnia.";

7)
użyte w § 7 w ust. 3 i 4, § 11a i § 12, w różnym przypadku, wyrazy "taśma samosczepna" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "taśma przyczepna";
8)
w § 9 w ust. 2 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "lub galowej";
9)
w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Płaszcz wyjściowy całoroczny jest w kolorze granatowym, jednorzędowy, z wykładanym kołnierzem i wykładanymi klapami, zapinany z przodu na cztery guziki. Rękawy płaszcza są gładkie. Na ramionach płaszcza są umieszczone naramienniki. Z tyłu płaszcza jest wszyty pasek, którego długość jest regulowana, co umożliwia dopasowanie płaszcza do sylwetki. Odległość od podłoża do dolnej krawędzi płaszcza powinna wynosić, w zależności od wzrostu, 42-52 cm. Dolna granica odległości odnosi się do niskiego wzrostu, a górna - do wysokiego. Rękawy płaszcza powinny zakrywać rękawy kurtki, nie sięgając przy opuszczonej ręce dalej niż do nasady palców dłoni. Płaszcz wyjściowy całoroczny nosi się do ubioru wyjściowego.";

10)
w § 19:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Spodnie wyjściowe są w kolorze granatowym. W przednich częściach nogawek spodni są boczne kieszenie. W prawej tylnej części nogawki jest cięta kieszeń zapinana na guzik. W pasek spodni są wszyte podtrzymywacze. Po bokach paska są naszyte ściągacze zapinane na guzik. Wzdłuż szwów bocznych na całej długości spodni są naszyte lampasy w kolorze ciemnoniebieskim o szerokości 2,5 cm - dla oficerów Policji albo wszyte wypustki w kolorze ciemnoniebieskim - dla szeregowych Policji, podoficerów Policji i aspirantów Policji. Długość spodni powinna być taka, aby dolna krawędź nogawek z tyłu sięgała 2-2,5 cm powyżej obcasa.",

b)
w ust. 7 skreśla się wyrazy "i galowego";
11)
w § 23:
a)
w ust. 1 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "lub galowej",
b)
uchyla się ust. 6 i 7;
12)
§ 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. 1. Dystynkcje na ubiorach umundurowania są w kolorze srebrnym, haftowane mechanicznie na nasuwkach w kolorze granatowym.

2. Dopuszcza się dystynkcje haftowane - ręcznie bajorkiem albo mechanicznie - bezpośrednio na naramiennikach ubioru wyjściowego.

3. Wzory dystynkcji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.";

13)
w § 26:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 w lit. a uchyla się tiret czwarte,
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) taśmie przyczepnej kurtki ochronnej;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na otoku czapki gabardynowej:

1) oficerowie starsi Policji noszą dwa galony o szerokości 5 mm, umieszczone jeden nad drugim, z których jeden jest naszyty na taśmę otokową w jej górnej części;

2) oficerowie młodsi Policji noszą jeden galon o szerokości 5 mm, naszyty na taśmę otokową w jej górnej części.";

14)
§ 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Na nakryciach głowy policjanta, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 1, 2, 4 i 6, znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej z napisem "POLICJA", zwany dalej "wizerunkiem orła z napisem "POLICJA" ", w kolorze srebrnym, umieszczony na wstędze w kolorze ciemnoniebieskim, który jest:

1) wykonany z metalu - na czapce gabardynowej;

2) haftowany mechanicznie - na czapce służbowej letniej, czapce służbowej zimowej, berecie i furażerce.

2. Wzór wizerunku orła z napisem "POLICJA" jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.";

15)
w § 28:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 4,
w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) znak korpusu Policji;

7) znak przynależności państwowej.",

b)
w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Znak identyfikacji indywidualnej ma postać metalowej gwiazdy składającej się z ośmiu pęków promieni mieszczącej się w kole o średnicy 76 mm, w kolorze srebrnym, a w jego górnej części jest umieszczony napis "POLICJA", natomiast w dolnej - wstęga w kolorze ciemnoniebieskim, na której znajduje się numer identyfikacyjny policjanta wyrażony cyframi arabskimi.",

c)
w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) taśmy przyczepnej w kształcie prostokąta o szerokości 25 mm i długości 130 mm, w kolorze granatowym, na której znajdują się litery o wysokości 8,5 mm i grubości 1 mm oraz kropka w kolorze srebrnym haftowane mechanicznie",

d)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Znak identyfikacji imiennej w postaci:

1) metalowej tabliczki - nosi się na kurtce gabardynowej wyjściowej, koszuli wyjściowej letniej, koszuli służbowej i koszuli służbowej letniej - bezpośrednio nad prawą górną kieszenią;

2) taśmy przyczepnej - nosi się na:

a) bluzie ćwiczebnej - nad prawą górną kieszenią,

b) koszulce polo z krótkim rękawem - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej położeniu lewej górnej kieszeni,

c) kurtce służbowej letniej oraz na kurtce służbowej zimowej z podpinką i ocieplaczem z polaru - na patce prawej górnej kieszeni,

d) kurtce ochronnej oraz na ocieplaczu z polaru, jeśli występuje on jako samodzielny element ubioru służbowego - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej napisowi "POLICJA" znajdującemu się po lewej stronie,

e) swetrze służbowym - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej położeniu lewej górnej kieszeni.",

e)
uchyla się ust. 4,
f)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Znak rodzaju służby Policji w postaci naszywki w kształcie rombu o wymiarach 104 x 70 mm, w kolorze granatowym, na którym jest obramowanie w kolorze srebrnym oraz umieszczony centralnie symbol ustalony dla danego rodzaju służby Policji, haftowany mechanicznie, nosi się na lewym rękawie kurtki służbowej letniej, kurtki ochronnej i kurtki służbowej zimowej z podpinką i ocieplaczem z polaru.",

g)
uchyla się ust. 6,
h)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Znak identyfikacyjny "POLICJA" ma postać:

1) naszywki w kształcie wycinka koła o szerokości 28 mm i długości 116 mm na górze i 90 mm na dole w kolorze granatowym z napisem "POLICJA" w kolorze srebrnym, haftowanym mechanicznie, znajdującej się na prawym rękawie kurtki gabardynowej wyjściowej i płaszcza wyjściowego całorocznego, w odległości 50 mm od wszycia kuli rękawa;

2) napisu "POLICJA" w kolorze srebrnym wykonanego na elementach ubioru służbowego i mundurze ćwiczebnym.",

i)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a-7c w brzmieniu:

"7a. Znakiem korpusu Policji jest:

1) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej haftowany mechanicznie - dla policjantów w korpusie generałów Policji;

2) naszywka w postaci:

a) wężyka w kolorze srebrnym haftowanego mechanicznie na taśmie w kolorze granatowym - dla policjantów w korpusie generałów Policji,

b) paska haftowanego mechanicznie na taśmie, w połowie załamanego pod kątem 105°, którego wierzchołek jest zwrócony do góry, w kolorze:

– srebrnym, o szerokości 15 mm - dla policjantów w korpusie oficerów starszych Policji,

– srebrnym, o szerokości 10 mm - dla policjantów w korpusie oficerów młodszych Policji,

– ciemnoniebieskim i srebrnym, o szerokości 15 mm - dla policjantów w korpusie aspirantów Policji,

– ciemnoniebieskim, o szerokości 15 mm - dla policjantów w korpusie podoficerów Policji,

– ciemnoniebieskim, o szerokości 10 mm - dla policjantów w korpusie szeregowych Policji;

3) patka czworokątna o wymiarach 35 x 50 mm w kolorze ciemnoniebieskim, na której znajduje się stylizowany liść palmy w kolorze srebrnym oraz obramowanie haftowane mechanicznie w kolorze srebrnym - dla policjantów w korpusie oficerów Policji albo ciemnoniebieskim - dla policjantów w korpusie aspirantów Policji, podoficerów Policji i szeregowych Policji.

7b. Znak korpusu Policji, o którym mowa w ust. 7a:

1) pkt 1 i 3 - nosi się na kołnierzu kurtki gabardynowej wyjściowej;

2) pkt 2 - nosi się na rękawach kurtki gabardynowej wyjściowej i płaszcza wyjściowego całorocznego, w odległości 8,5 cm od krawędzi rękawa.

7c. Znak przynależności państwowej w postaci naszywki w kolorach odpowiadających barwom Rzeczypospolitej Polskiej, o wymiarach 55 x 38 mm, nosi się na lewym rękawie kurtki gabardynowej wyjściowej i płaszcza wyjściowego całorocznego, w odległości 10 cm od wszycia kuli rękawa.",

j)
ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8. Wzory znaków identyfikacyjnych policjanta określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

9. Sposób umieszczenia na ubiorze policjanta znaków identyfikacyjnych policjanta jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.";

16)
w § 31:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub ubiór galowy",
b)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "i ubioru galowego";
17)
§ 39 otrzymuje brzmienie:

"§ 39. Na kurtce gabardynowej wyjściowej ordery i odznaczenia nosi się na wysokości 3,5 cm powyżej klapy górnej kieszeni w następujący sposób:

1) jeden order lub odznaczenie - nad środkiem kieszeni;

2) od dwóch do czterech orderów lub odznaczeń - w jednym rzędzie bez przerw między wstążkami, z tym że przy trzech i więcej - wstążkę pierwszego orderu lub odznaczenia podkłada się do odpowiedniej szerokości niezbędnej do zachowania symetrii pod klapę kurtki;

3) od pięciu do ośmiu orderów lub odznaczeń - w jednym rzędzie, tak aby zajęły szerokość czterech wstążek umieszczonych obok siebie, przy czym wstążkę drugiego orderu lub odznaczenia i kolejnych orderów lub odznaczeń podkłada się częściowo pod wstążkę poprzedniego orderu lub odznaczenia;

4) powyżej ośmiu orderów lub odznaczeń - umieszcza się tylko w dwóch rzędach maksymalnie po sześć w rzędzie,

tak aby górny rząd krył wstążki dolnego rzędu w całości, a odznaczenia dolnego rzędu - do połowy.";

18)
w § 40 uchyla się ust. 2;
19)
w § 43:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Baretki nosi się na kurtce gabardynowej wyjściowej nad lewą górną kieszenią, od prawej do lewej strony w linii poziomej.",

b)
uchyla się ust. 6;
20)
w § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Normy umundurowania określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.";

21)
§ 46 otrzymuje brzmienie:

"§ 46. Przedmioty umundurowania ubioru służbowego i wyjściowego policjantów mianowanych na stałe nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem § 50 ust. 1.";

22)
w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Okres używalności dystynkcji, wizerunku orła z napisem "POLICJA" oraz znaków identyfikacyjnych policjanta, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 3 i 5-7, jest równy okresowi używalności przedmiotów umundurowania, do których zostały one wydane.";

23)
w § 51 w ust. 1 po wyrazie "wyjściowego" skreśla się przecinek oraz wyraz "galowego";
24)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
25)
uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia;
26)
załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
27)
załączniki nr 6-8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3-5 do niniejszego rozporządzenia;
28)
w załączniku nr 9 do rozporządzenia uchyla się tabelę nr 5;
29)
załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.