Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.252

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 stycznia 2018 r. r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. poz. 738, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 31:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) innych ważnych uroczystości na polecenie Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej lub dyrektora instytutu badawczego.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej i dyrektor instytutu badawczego mogą zarządzić noszenie ubioru wyjściowego ze sznurem galowym i ubioru galowego również w innych okolicznościach niż określone w ust. 1.";

2) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w części WZORY ZNAKÓW RODZAJÓW SŁUŻB POLICJI, ZNAKÓW GENERALNEGO INSPEKTORA I NADINSPEKTORA POLICJI ORAZ ZNAKU "POLICJA" część określająca znaki rodzajów służb Policji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
3) w załączniku nr 10 do rozporządzenia:
a) odnośnik nr 2 pod normą umundurowania nr 1 dotyczącą ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów-mężczyzn mianowanych na stałe otrzymuje brzmienie:

"2) Dotyczy policjantów służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych i wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.",

b) odnośnik nr 2 pod normą umundurowania nr 2 dotyczącą ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów-kobiet mianowanych na stałe otrzymuje brzmienie:

"2) Dotyczy policjantów służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych i wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WZORY ZNAKÓW RODZAJÓW SŁUŻB POLICJI, ZNAKÓW GENERALNEGO INSPEKTORA I NADINSPEKTORA POLICJI ORAZ ZNAKU "POLICJA"

Do kurtki wyjściowej

wzór

Służba kryminalna

wzór

Służba śledcza

wzór

Służba

spraw wewnętrznych

wzór

Służba prewencyjna

(z wyłączeniem komórek organizacyjnych ruchu drogowego)

wzór

Służba prewencyjna

(komórki organizacyjne ruchu drogowego)

wzór

Oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne

wzór

Policja sądowa

wzór

Służba wspomagająca,

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,

szkoły policyjne i ośrodki szkolenia Policji

Do kurtki galowej, kurtki służbowej letniej i kurtki służbowej zimowej z podpinką

i ocieplaczem z polaru

wzór

Służba kryminalna

wzór

Służba śledcza

wzór

Służba spraw wewnętrznych

wzór

Służba prewencyjna

(z wyłączeniem komórek organizacyjnych ruchu drogowego)

wzór

Służba prewencyjna

(komórki organizacyjne ruchu drogowego)

wzór

Oddział prewencji i pododdziały antyterrorystyczne

wzór

Policja sądowa

wzór

Służba wspomagająca,

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,

szkoły policyjne i ośrodki szkolenia Policji

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).