Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1685

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. poz. 310) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa przypadki, szczegółowe zasady oraz normy otrzymywania umundurowania i wyekwipowania wojskowego przez żołnierzy czynnej służby wojskowej, zwanych dalej "żołnierzami", którzy odbywają lub pełnią:

1) zasadniczą służbę wojskową;

2) przeszkolenie wojskowe;

3) terytorialną służbę wojskową rotacyjnie;

4) ćwiczenia wojskowe;

5) służbę przygotowawczą;

6) okresową służbę wojskową;

7) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.";

2) w § 5 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) żołnierzowi terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.";

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Żołnierz zasadniczej służby wojskowej, żołnierz terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, żołnierz pełniący służbę przygotowawczą oraz żołnierz, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy przez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, powołany do zawodowej służby wojskowej zwraca otrzymane umundurowanie i wyekwipowanie, z wyjątkiem przedmiotów przechodzących na jego własność.";

4) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Żołnierz zasadniczej służby wojskowej, absolwent szkoły wyższej, żołnierz terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, żołnierz służby przygotowawczej oraz żołnierz rezerwy, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy przez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, przenoszony (oddelegowany) do innej jednostki wojskowej w celu pełnienia dalszej służby nie zwraca umundurowania i wyekwipowania ujętych we wkładce mundurowej do książeczki wojskowej.";

5) załączniki nr 1-6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie, które jest określone w załącznikach nr 1-6 do niniejszego rozporządzenia;
6) po załączniku nr 6 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 7 w brzmieniu, które jest określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Zestaw nr 1

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy wojsk lądowych, wojsk specjalnych i obrony terytorialnej odbywających lub pełniących czynną służbę wojskową

Kolumna
1.Absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe w miesiącach maj - wrzesień w:
1) jednostkach powietrznodesantowych, specjalnych, kawalerii powietrznej, rozpoznania i piechoty górskiej5 - 6
2) pozostałych jednostkach7 - 8
2.Absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe w miesiącach październik - kwiecień w:
1) jednostkach powietrznodesantowych, specjalnych, kawalerii powietrznej, rozpoznania i piechoty górskiej9 - 10
2) pozostałych jednostkach11 - 12
3.Żołnierz zasadniczej i okresowej służby wojskowej w jednostkach powietrznodesantowych, specjalnych i kawalerii powietrznej, rozpoznania i piechoty górskiej13 - 14
4.Żołnierz zasadniczej i okresowej służby wojskowej, z wyjątkiem żołnierzy wymienionych w pkt 315 - 16
5.Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w miesiącach maj - wrzesień17 - 18
6.Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w miesiącach październik - kwiecień19 - 20
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
1234567891011121314151617181920
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.1212121212121212
2Dres sportowy84050605000000kpl.121212121212
3Czapka zimowa84050501041100szt.1616161616
4Beret84050502szt.1111111123231111
5Mundur polowy84050105150000kpl.1111121211
6Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para1111121212
7Skarpety sportowe84400503000000para1x1x1x1x2x2x1x1x
8Skarpety zimowe84400513020000para2x2x2x2x2x
9Skarpety letnie84400513010000para2x2x2x2x2x
10Trzewiki zimowe84301221000000para11111x1x11
11Trzewiki84301237000000para11111x1x11
12Mundur polowy letni84050105160000kpl.1111121211
13Rękawice taktyczne84150202150000para11
14Kominiarka koloru khaki84150403000000szt.141413
15Bluza ocieplająca84150710180000szt.1414
16Buty sportowe84300304000000para1x1x1x1x1x1x1x1x
17Pantofle kąpielowe84300405000000para1x1x1x1x1x1x1x1x
18Bielizna zimowa84201300000000kpl.2222222222
19Ubranie sportowe84050603000000kpl.1x1x1x1x2x2x1x1x
20Bielizna letnia84200700000000kpl.2222222222
21Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.2222222242422222
22Piżama84200103000000kpl.1212121211111212
23Pas żołnierski84400704010000szt.1616161615151515
24Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.1818181816161616
25Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.1414141414141515
26Wieszak ramiączko84650801000000szt.3131313131313131
27Pas do munduru polowego84400704090000szt.1414141414141414
28Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxxxxxxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wydawane żołnierzom wymienione w lp. 2, 3, 6-11, 14-20 i 28 przechodzą na ich własność z chwilą wydania.

3. Przedmiot określony w lp. 24 wydaje się żołnierzom stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-20 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 2

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy sił powietrznych odbywających lub pełniących czynną służbę wojskową

Kolumna
1.Absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe w miesiącach maj - wrzesień5- 6
2.Absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe w miesiącach październik - kwiecień7- 8
3.Żołnierz zasadniczej i okresowej służby wojskowej9- 10
4.Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w miesiącach maj - wrzesień11- 12
5.Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w miesiącach październik - kwiecień13- 14
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
1234567891011121314
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.1212121212
2Dres sportowy84050605000000kpl.121212
3Czapka zimowa84050501041100szt.161616
4Furażerka polowa sił powietrznych84050503020000szt.1111221111
5Mundur polowy84050105150000kpl.111211
6Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para121212
7Skarpety sportowe84400503000000para1x1x2x1x1x
8Skarpety zimowe84400513020000para2x2x2x
9Skarpety letnie84400513010000para2x2x2x
10Trzewiki zimowe84301221000000para111x11
11Trzewiki84301237000000para111x11
12Mundur polowy letni84050105160000kpl.111211
13Bluza ocieplająca84150710180000szt.14
14Buty sportowe84300304000000para1x1x1x1x1x
15Pantofle kąpielowe84300405000000para1x1x1x1x1x
16Bielizna zimowa84201300000000kpl.222222
17Ubranie sportowe84050603000000kpl.1x1x2x1x1x
18Bielizna letnia84200700000000kpl.222222
19Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.2222422222
20Piżama84200103000000kpl.1212111212
21Pas żołnierski84400704010000szt.1616161616
22Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.1818181818
23Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.1414141515
24Wieszak ramiączko84650801000000szt.3131313131
25Pas do munduru polowego84400704090000szt.1414141414
26Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wydawane żołnierzom wymienione w lp. 2, 3, 6-11, 13-18 i 26 przechodzą na ich własność z chwilą wydania.

3. Przedmiot określony w lp. 22 wydaje się żołnierzom stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-14 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 3

Normy umundurowania oraz wyekwipowania ćwiczebnego i polowego żołnierzy marynarki wojennej odbywających lub pełniących czynną służbę wojskową

Kolumna
1.Absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe w miesiącach maj - wrzesień w instytucjach i jednostkach:
1) pływających5- 6
2) pozostałych7- 8
2.Absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe w miesiącach październik - kwiecień w instytucjach i jednostkach:
1) pływających9- 10
2) pozostałych11- 12
3.Żołnierz zasadniczej i okresowej służby wojskowej w instytucjach i jednostkach:
1) pływających13- 14
2) pozostałych15- 16
4.Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe w miesiącach maj - wrzesień, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w instytucjach i jednostkach:
1) pływających17- 18
2) pozostałych19- 20
5.Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe w miesiącach październik - kwiecień, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w instytucjach i jednostkach:
1) pływających21- 22
2) pozostałych23- 24
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
123456789101112131415161718192021222324
1Mundur ćwiczebny marynarki wojennej wzór 201084050106060000kpl.111111
2Ubranie ochronne84150703240100kpl.1212121212
3Mundur ćwiczebny letni marynarki wojennej wzór84050106050000kpl.111111
2010
4Dres sportowy84050605000000kpl.121212121212
5Beret marynarski84050502080000szt.11111111112211111111
6Czapka ćwiczebna marynarska tropikalna84050501030300szt.1111111111
7Czapka zimowa84050501041100szt.161616161616
8Ubranie ochronne marynarki wojennej84150703240200kpl.1414241414
9Mundur polowy84050105150000kpl.111211
10Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para131411111212
11Koszula ćwiczebna marynarska z krótkimi rękawami84051101010000szt.1414241212
12Skarpety letnie koloru czarnego84400501000000para2x2x
13Skarpety sportowe84400503000000para1x1x1x1x2x2x1x1x1x1x
14Skarpety zimowe84400513020000para2x2x2x2x2x2x
15Skarpety letnie84400513010000para2x2x2x2x2x2x
16Trzewiki zimowe84301221000000para11111x1x1111
17Trzewiki84301237000000para11111x1x1111
18Mundur polowy letni84050105160000kpl.111211
19Bluza ocieplająca84150710180000szt.1414
20Buty sportowe84300304000000para1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x
21Pantofle kąpielowe84300405000000para1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x
22Pasek do spodni marynarki wojennej84400709000000szt.1616131616
23Pas żołnierski z klamrą84400704060000szt.18161816181618161816
24Ubranie sportowe84050603000000kpl.1x1x1x1x2x2x1x1x1x1x
25Bielizna zimowa marynarki wojennej84201400000000kpl.222222222222
26Bielizna letnia marynarki wojennej84203100000000kpl.222222222222
27Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.22222222424222222222
28Piżama84200103000000kpl.12121212111112121212
29Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.1818181818
30Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.18141814181418151815
31Wieszak ramiączko84650801000000szt.21312131525231313131
32Pas do munduru polowego84400704090000szt.1414141414
33Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wydawane żołnierzom wymienione w lp. 4, 6, 7, 10-17, 19-21, 24-26 i 33 przechodzą na ich własność z chwilą wydania.

3. Przedmiot określony w lp. 29 wydaje się żołnierzom stosownie do potrzeb.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-24 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 4

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy wojsk lądowych, wojsk specjalnych i obrony terytorialnej pełniących służbę przygotowawczą

Kolumna
1.Żołnierz służby przygotowawczej pełniący służbę w miesiącach maj - wrzesień5-6
2.Żołnierz służby przygotowawczej pełniący służbę w miesiącach październik - kwiecień7-8
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
12345678
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.1212
2Dres sportowy84050605000000kpl.1212
3Czapka zimowa84050501041100szt.13
4Beret84050502szt.1111
5Mundur polowy84050105150000kpl.21
6Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para11
7Koszulobluza polowa84051201000000szt.12
8Skarpety sportowe84400503000000para2x2x
9Skarpety zimowe84400513020000para2x
10Skarpety letnie84400513010000para2x
11Trzewiki zimowe84301221000000para1x
12Trzewiki84301237000000para1x
13Mundur polowy letni84050105160000kpl.21
14Buty sportowe84300304000000para1x1x
15Pantofle kąpielowe84300405000000para1x1x
16Bielizna zimowa84201300000000kpl.22
17Ubranie sportowe84050603000000kpl.2x2x
18Bielizna letnia84200700000000kpl.2222
19Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.4444
20Piżama84200103000000kpl.1111
21Pas żołnierski84400704010000szt.1515
22Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.1818
23Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.1515
24Wieszak ramiączko84650801000000szt.3131
25Pas do munduru polowego84400704090000szt.1414
26Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wydawane żołnierzom wymienione w lp. 2, 3, 6, 8-12, 14-18 i 26 przechodzą na ich własność z chwilą wydania.

3. Przedmiot określony w lp. 22 wydaje się żołnierzom stosownie do potrzeb.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-8 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 5

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy sił powietrznych pełniących służbę przygotowawczą

Kolumna
1.Żołnierz służby przygotowawczej pełniący służbę w miesiącach maj - wrzesień5-6
2.Żołnierz służby przygotowawczej pełniący służbę w miesiącach październik - kwiecień7-8
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
12345678
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.1212
2Dres sportowy84050605000000kpl.1212
3Czapka zimowa84050501041100szt.13
4Furażerka polowa sił powietrznych84050503020000szt.1111
5Mundur polowy84050105150000kpl.21
6Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para12
7Koszulobluza polowa84051201000000szt.12
8Skarpety sportowe84400503000000para2x2x
9Skarpety zimowe84400513020000para2x
10Skarpety letnie84400513010000para2x
11Trzewiki zimowe84301221000000para1x
12Trzewiki84301237000000para1x
13Mundur polowy letni84050105160000kpl.21
14Buty sportowe84300304000000para1x1x
15Pantofle kąpielowe84300405000000para1x1x
16Bielizna zimowa84201300000000kpl.22
17Ubranie sportowe84050603000000kpl.2x2x
18Bielizna letnia84200700000000kpl.2222
19Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.4444
20Piżama84200103000000kpl.1111
21Pas żołnierski84400704010000szt.1616
22Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.1818
23Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.1515
24Wieszak ramiączko84650801000000szt.3131
25Pas do munduru polowego84400704090000szt.1414
26Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wydawane żołnierzom wymienione w lp. 2, 3, 6, 8-12, 14-18 i 26 przechodzą na ich własność z chwilą wydania.

3. Przedmiot określony w lp. 22 wydaje się żołnierzom stosownie do potrzeb.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-8 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 6

Normy umundurowania oraz wyekwipowania ćwiczebnego i polowego żołnierzy marynarki wojennej pełniących służbę przygotowawczą

Kolumna
1.Żołnierz służby przygotowawczej pełniący służbę w miesiącach maj - wrzesień, na potrzeby jednostek:
1) pływających5-6
2) pozostałych7-8
2.Żołnierz służby przygotowawczej pełniący służbę w miesiącach październik - kwiecień, na potrzeby jednostek:
1) pływających9-10
2) pozostałych11-12
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
123456789101112
1Mundur ćwiczebny marynarki wojennej wzór 201084050106060000kpl.11
2Ubranie ochronne84150703240100kpl.1212
3Mundur ćwiczebny letni marynarki wojennej wzór 201084050106050000kpl.11
4Dres sportowy84050605000000kpl.12121212
5Beret marynarski84050502080000szt.11111111
6Czapka ćwiczebna marynarska tropikalna84050501030300szt.1111
7Czapka zimowa84050501041100szt.1613
8Ubranie ochronne marynarki wojennej84150703240200kpl.1414
9Mundur polowy84050105150000kpl.21
10Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para1212
11Koszulobluza polowa84051201000000szt.12
12Koszula ćwiczebna marynarska z krótkimi rękawami84051101010000szt.12
13Skarpety sportowe84400503000000para2x2x2x2x
14Skarpety zimowe84400513020000para2x2x
15Skarpety letnie84400513010000para2x2x
16Trzewiki zimowe84301221000000para111x
17Trzewiki84301237000000para111x
18Mundur polowy letni84050105160000kpl.21
19Buty sportowe84300304000000para1x1x1x1x
20Pantofle kąpielowe84300405000000para1x1x1x1x
21Pasek do spodni marynarki wojennej84400709000000szt.1313
22Pas żołnierski z klamrą marynarki wojennej84400704060000szt.18181818
23Ubranie sportowe84050603000000kpl.2x2x2x2x
24Bielizna zimowa marynarki wojennej84201400000000kpl.2222
25Bielizna letnia marynarki wojennej84203100000000kpl.22222222
26Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.44444444
27Piżama84200103000000kpl.11111111
28Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.18181818
29Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.14141414
30Wieszak ramiączko84650801000000szt.52525252
31Pas do munduru polowego84400704090000szt.1414
32Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wydawane żołnierzom wymienione w lp. 3, 4, 6-7, 10, 12-17, 19-20, 23-25 i 32 przechodzą na ich własność z chwilą wydania.

3. Przedmiot określony w lp. 28 wydaje się żołnierzom stosownie do potrzeb.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-12 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 7

Normy umundurowania dodatkowego żołnierzy żandarmerii wojskowej odbywających lub pełniących czynną służbę wojskową

Kolumna
Żołnierz żandarmerii wojskowej odbywający lub pełniący służbę na stanowiskach o specjalności wojskowej prewencja, technika kryminalistyczna, przewodnik psów oraz kontrola ruchu drogowego5-6
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalności
123456
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.14
2Beret84050502szt.11
3Mundur polowy84050105150000kpl.11
4Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para11
5Trzewiki zimowe84301221000000para11
6Trzewiki84301237000000para11
7Mundur polowy letni84050105160000kpl.11
8Pas koloru białego84400702000000szt.13
9Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 4-6 i 9 przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania.

3. Przedmioty wskazane w kolumnach 5 i 6 tworzą podzestaw.

Zestaw nr 8

Normy umundurowania lotniczo-technicznego dla personelu obsługi technicznej lotnictwa

Kolumna
Żołnierze zasadniczej i okresowej służby wojskowej wykonujący prace na stanowiskach personelu technicznego, w tym zabezpieczenia i ubezpieczenia lotów, warsztatów lotniczych, służby zaopatrzenia lotniczo-technicznego, obsługi lotniczych środków bojowych oraz innych specjalności - zatrudnieni bezpośrednio na lotniskach oraz szkoleni w szkołach i ośrodkach szkolenia personelu technicznego dla jednostek lotniczych5-6
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalności
123456
1Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para11
2Ubranie technika lotniczego84151701000000kpl.22
3Kurtka technika lotniczego84150703360000kpl.14
4Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmiot wydawany żołnierzom wymieniony w lp.1 przechodzi na ich własność z chwilą wydania.

3. Przedmioty wskazane w kolumnach 5 i 6 tworzą podzestaw.

Zestaw nr 9

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy kompanii honorowych, reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych i flagowych oraz etatowych orkiestr wojskowych

Kolumna
1.Żołnierz zasadniczej i okresowej służby wojskowej kompanii honorowej, reprezentacyjnej, pocztu

sztandarowego i flagowego:

1) wojsk lądowych5- 6
2) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych7- 8
3) 21 Brygady Strzelców Podhalańskich9- 10
4) żandarmerii wojskowej, wojsk specjalnych, związków taktycznych wojsk lądowych, sił powietrznych i obrony terytorialnej, brygady11- 12
powietrznodesantowej, kawalerii powietrznej i obrony wybrzeża, Jednostki Wojskowej 2305 oraz szkół podoficerskich wojsk lądowych i sił powietrznych, centrów i ośrodków szkolenia, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Wojskowej Akademii Technicznej
5) sił powietrznych13- 14
6) związków taktycznych oraz szkoły podoficerskiej, centrów i ośrodków szkolenia marynarki wojennej i Akademii Marynarki Wojennej15- 16
7) marynarki wojennej17- 18
2.Żołnierz zasadniczej i okresowej służby wojskowej etatowej orkiestry wojskowej:
1) wojsk lądowych19- 20
2) sił powietrznych21- 22
3) marynarki wojennej23- 24
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
123456789101112131415161718192021222324
1Ubranie ochronne8415070324kpl.14141414151515
2Beret84050502szt.1111111111
3Bluza wyjściowa marynarska84050202010000szt.12
4Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera sił powietrznych84050501020104szt.1414
5Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej84050501020204szt.14
6Czapka garnizonowa letnia szeregowego i podoficera marynarki wojennej84050501020304szt.14
7Czapka garnizonowa marynarska84050501020205szt.1222
8Czapka rogatywka szeregowego i podoficera Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84050501010600szt.14
9Czapka rogatywka szeregowego i podoficera84050501010500szt.14
10Furażerka polowa sił powietrznych84050503020000szt.1212
11Kapelusz podhalański84050504010200szt.1414
12Kołnierz marynarski84400200000000szt.1221
13Krawat marynarski84400303000000szt.1221
14Krawat koloru czarnego84400302000000szt.131212
15Krawat koloru khaki84400301000000szt.131312
16Mundur polowy84050105150000kpl.111111121212
17Mundur wyjściowy wojsk lądowych84050902010200kpl.14
18Mundur wyjściowy sił powietrznych84050902020200kpl.14
19Mundur wyjściowy marynarki wojennej84050902030200kpl.14
20Mundur służbowy wojsk lądowych Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84050903010500kpl.12
21Mundur służbowy marynarki wojennej84050903030400kpl.14
22Mundur służbowy wojsk lądowych84050903010800kpl.1313
23Mundur służbowy sił powietrznych84050903020500kpl.13
24Peleryna podhalańska84051004000000szt.1414
25Płaszcz służbowy wojsk lądowych Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84051001010300szt.12
26Płaszcz służbowy marynarki wojennej84051001030200szt.14
27Płaszcz służbowy wojsk lądowych84051001010200szt.14
28Płaszcz służbowy sił powietrznych84051001020200szt.14
29Pokrowiec biały na czapkę garnizonową marynarską84400902000000szt.1121
30Półpłaszcz marynarski84051003010000szt.12
31Rękawiczki dziane koloru białego84401603000000para1221211231
32Rękawiczki letnie koloru czarnego84401601000000para111114141411141414
33Rękawiczki zimowe koloru czarnego84401602000000para111114141111141414
34Spodnie wyjściowe marynarskie84050207030200szt.22
35Szalik zimowy koloru białego84401404000000szt.1213121212
36Szalik zimowy koloru khaki84401403000000szt.1313
37Szalik zimowy koloru stalowego84401405000000szt.1313
38Sznurek do wiązania krawata84401200000000szt.1121
39Rękawiczki żołnierskie koloru czarnego84401604000000para11111111
40Apaszka84450300000000szt.131313131313
41Koszula koloru białego84051102030000szt.222121141414
42Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki84051202010000szt.222414
43Koszulka marynarska84200517000000szt.2242
44Skarpety letnie koloru czarnego84400501000000para222222
45Półbuty wyjściowe84300101000000para111122
46Trzewiki84301237000000para1313
47Trzewiki zimowe - botki84300202000000para131313
48Trzewiki z gwoździami ochronnymi84301206000000para35353535353535131313
49Mundur polowy letni84050105160000kpl.111111121212
50Bluza wyjściowa marynarska

Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

84050202020000szt.22
51Spodnie wyjściowe marynarskie Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84050207030300szt.22
52Półpłaszcz marynarski

Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

84051003020000szt.12
53Płaszcz służbowy sił powietrznych Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84051001020300szt.14
54Mundur służbowy sił powietrznych Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84050903020600kpl.12
55Czapka zimowa futrzana wojsk lądowych84050501040101szt.1616
56Czapka zimowa futrzana sił powietrznych84050501040201szt.16
57Czapka futrzana marynarki wojennej84050501040302szt.16
58Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego84051204020000szt.141212
59Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki84051202020000szt.12
60Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego84051203020000szt.12
61Getry skórzane koloru białego84401000000000para2422131324
62Pas koloru białego84400702000000szt.
63Pas oficerski koloru czarnego84400701000000szt.12121312
64Pas żołnierski84400704010000szt.131312131313
65Pas marynarski koloru białego84400703000000szt.122422
66Pokrowiec na mundur84652301000000szt.121212121212121212
67Szelki do spodni84400800000000szt.1111111111111111
68Sznur galowy oficerski marynarki wojennej84550704030000szt.131314
69Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i lotniczych84550704040000szt.151515141414
70Torba na nuty84600505000000szt.141414
71Pasta do obuwia z połyskiem79300103000000gwedług potrzeb
72Wieszak ramiączko84650801000000szt.26262626262626262626
73Pas do munduru polowego84400704090000szt.141414141414
74Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty przewidziane w poszczególnych podzestawach nie podlegają zwrotowi po upływie dwóch lat użytkowania - jeżeli żołnierz zostaje zwolniony z funkcji określonej w tytule zestawu. W przypadku wyznaczenia ww. żołnierza do ponownego pełnienia uprzednio zajmowanej albo podobnej (wymienionej w tytule zestawu) funkcji - poprzednio wydane przedmioty zalicza się na poczet bieżącej należności.

3. Przedmiot określony w lp. 46 i 61 przechodzi na własność użytkownika z chwilą wydania.

4. W kolumnach 19 i 20 kapelusz podhalański oraz pelerynę podhalańską wydaje się tylko żołnierzom w orkiestrze piechoty górskiej oraz wojskowej orkiestrze garnizonowej w Rzeszowie, natomiast nie wydaje się im czapek rogatywek.

5. Żołnierzowi rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych), wchodzącemu w skład kompanii honorowych, reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych i flagowych oraz etatowych orkiestr wojskowych przysługują przedmioty określone w niniejszym zestawie.

6. Żołnierzom żandarmerii wojskowej wydaje się dodatkowo czapkę zimową futrzaną wojsk lądowych w liczbie 1 szt. na 6 lat oraz pas koloru białego w liczbie 1 szt. na 2 lata.

7. Kolumny 5-24 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 10

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego biorących udział w uroczystościach reprezentacyjnych, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Orkiestry Wojskowej w Warszawie

Kolumna
1.Żołnierz zasadniczej i okresowej służby wojskowej, z wyjątkiem orkiestry5-6
2.Żołnierz zasadniczej i okresowej służby wojskowej członek orkiestry7-8
3.Należność dodatkowa przysługująca:
1) żołnierzowi zasadniczej i okresowej służby wojskowej występującemu w plutonie sił powietrznych9-10
2) żołnierzowi zasadniczej i okresowej służby wojskowej występującemu w plutonie marynarki wojennej11-12
3) żołnierzowi zasadniczej i okresowej służby wojskowej wojsk lądowych w miesiącach zimowych13-14
4) żołnierzowi zasadniczej i okresowej służby wojskowej orkiestry do wystąpień w pomieszczeniach zamkniętych15-16
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
12345678910111213141516
1Beret84050502szt.11
2Bluza wyjściowa marynarska84050202020000szt.11
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
3Czapka futrzana marynarki wojennej84050501040302szt.12
4Czapka zimowa futrzana sił powietrznych84050501040201szt.12
5Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera sił powietrznych84050501020104szt.24
6Czapka garnizonowa marynarska84050501020205szt.24
7Czapka zimowa futrzana wojsk lądowych84050501040101szt.1216
8Czapka rogatywka szeregowego i podoficera Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84050501010600szt.2223
9Kołnierz marynarski84400200000000szt.21
10Krawat marynarski84400303000000szt.21
11Krawat koloru czarnego84400302000000szt.12
12Krawat koloru khaki84400301000000szt.2123
13Mundur wyjściowy wojsk lądowych84050902010200kpl.13
14Mundur wyjściowy letni wojsk lądowych84050902040102kpl.13
15Mundur służbowy wojsk lądowych Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84050903010500kpl.2212
16Mundur służbowy sił powietrznych Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84050903020600kpl.11
17Płaszcz służbowy wojsk lądowych Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84051001010300szt.2223
18Płaszcz służbowy sił powietrznych Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84051001020300szt.11
19Pokrowiec biały na czapkę garnizonową marynarską84400902000000szt.21
20Półpłaszcz marynarski Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84051003020000szt.11
21Rękawiczki letnie koloru czarnego84401601000000para2121
22Rękawiczki zimowe koloru czarnego84401602000000para2121
23Sweter dla Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego koloru granatowego84050206030000szt.13
24Sweter dla Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego koloru khaki84050206020000szt.13
25Sweter dla Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego koloru stalowego84050206040000szt.13
26Szalik zimowy koloru białego84401404000000szt.1212
27Szalik zimowy koloru khaki84401403000000szt.2211
28Sznurek do wiązania krawata84401200000000szt.11
29Spodnie wyjściowe marynarskie Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego84050207030300szt.11
30Koszula koloru białego84051102030000szt.2121
31Koszula koloru stalowego84051102020000szt.11
32Koszula koloru khaki84051102010000szt.2121
33Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego84051204020000szt.12
34Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki84051202020000szt.11
35Skarpety letnie koloru czarnego84400501000000para2122
36Skarpety zimowe84400513020000para4121
37Półbuty wyjściowe84300101000000para1113
38Trzewiki z gwoździami ochronnymi84301206000000para2111
39Rękawiczki dziane koloru białego84401603000000para1121
40Szalik zimowy koloru stalowego84401405000000szt.13
41Mundur służbowy wojsk lądowych84050903010800kpl.11
42Spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych84050208010200szt.22
43Getry skórzane koloru białego84401000000000para1111
44Pasek skórzany do spodni84400706000000szt.12
45Pas marynarski koloru białego84400703000000szt.12
46Pas oficerski koloru czarnego84400701000000szt.2223
47Pokrowiec na mundur84652301000000szt.1111
48Szelki do spodni84400800000000szt.2222
49Sznur galowy oficerski marynarki wojennej84550704030000szt.12
50Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i sił powietrznych84550704040000szt.1111
51Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmiot określony w lp. 35-37 i 51 przechodzi na własność użytkownika z chwilą wydania.

3. Przedstawione w zestawie okresy używalności traktuje się jako orientacyjne. Wydanie nowego przedmiotu powinno nastąpić za zgodą dowódcy Pułku Reprezentacyjno-Ochronnego po stwierdzeniu nieprzydatności do wystąpień reprezentacyjnych przedmiotu obecnie użytkowanego. Ustalenie to dotyczy tylko żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i orkiestry.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-16 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 11

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej oraz wojsk specjalnych, niewchodzących w skład załogi jednostki pływającej, skierowanych do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych, jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych realizujących zadania poza granicami państwa w różnych strefach klimatycznych

Kolumna
1.Żołnierz skierowany do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych, jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych w strefie:
1) umiarkowanej5-6
2) zwrotnikowej i podzwrotnikowej7-8
3) tropikalnej9-10
4) zimnej11-12
2.Żołnierz biorący udział w ćwiczeniach, rekonesansach, odprawach, konferencjach, szkoleniach itp. w strefie:
1) zwrotnikowej i podzwrotnikowej13-14
2) tropikalnej15-16
3) zimnej17-18
3.Żołnierz wykonujący zadania poza miejscem stałego zakwaterowania w każdej strefie klimatycznej - stosownie do potrzeb19-20
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
1234567891011121314151617181920
1Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 201084050105070000kpl.22221212
2Kapelusz polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym84050504040000szt.22221212
3Kapelusz polowy tropikalny84050504050000szt.1212121212
4Kominiarka koloru białego84150401000000szt.12
5Kominiarka koloru khaki84150403000000szt.1313131313
6Rękawice zimowe jednopalcowe84150201050100para1212
7Bielizna specjalna letnia84200900000000kpl.2x2x3x1x1x
8Skarpety specjalne84400504000000para2x3x3x2x2x
9Trzewiki górskie84301204000000para12
10Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 201084301235000000para1x1x2x1x1x
11Ubranie ocieplające84050108000000kpl.1212
12Rękawice taktyczne84150202150000para13131313
13Mundur polowy letni84050105160000kpl.1212
14Mundur polowy84050105150000kpl.12
15Bielizna zimowa84201300000000kpl.1x
16Trzewiki zimowe84301221000000para12
17Bluza ocieplająca w kamuflażu pustynnym84150710190000szt.14141414
18Koszulobluza pod kamizelkę ochronną84051211000000szt.1x1x1x1x
19Koszulobluza pod kamizelkę ochronną w kamuflażu pustynnym84051212000000szt.1x1x
20Materac koszarowo-polowy72100202010000szt.16161616
21Pokrowiec ze stelażem na śpiwór84652306000000szt.14
22Podgłówek koszarowo-polowy72100301000000szt.14141414
23Poszewka na podgłówek72100401010000szt.11111111
24Prześcieradło72100403010000szt.21212121
25Ręcznik kąpielowy72100505000000szt.21212121
26Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.21212121
27Piżama84200103000000kpl.11111111
28Pantofle kąpielowe84300405000000para1x1x1x1x
29Moskitiera z pokrowcem72100804010000szt.1111
30Nakolanniki84150602030700para1212121212
31Nałokietniki84150603030000para1212121212
32Ochraniacze na obuwie84150605000000para12121212
33Worek na pościel84651502040000szt.14141414
34Paski do worka na pościel84651803000000kpl.14141414
35Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.1414
36Ubranie maskujące białe zmodernizowane84150808040200kpl.1414
37Okulary ochronne specjalne gogle84650606000000szt.141414
38Okulary przeciwsłoneczne84650601000000szt.14141414141414
39Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxxxxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. W przypadku wykonywania zadań bojowych w wielu strefach klimatycznych przysługują należności z więcej niż jednego podzestawu stosownie do potrzeb.

3. Przedmioty wymienione w tabeli w lp. 7-10, 15-19, 25-28, 38 i 39 przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania.

4. Żołnierzom w jednostkach powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, rozpoznania i piechoty górskiej nie wydaje się przedmiotów wymienionych w lp. 5, 12, 30-31 i 36. Przedmioty te podlegają zaliczeniu z własnego wyposażenia zasadniczego i specjalnego żołnierzy.

5. Przedmioty wymienione w tabeli w lp. 11 wydaje się żołnierzom wchodzącym w skład grup bojowych wykonującym zadania w polskich kontyngentach wojskowych stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

6. Strefy klimatyczne wyszczególnione w niniejszym zestawie należności obejmują następujące kategorie klimatyczne:

1) strefa umiarkowana: A3 - kategoria klimatyczna umiarkowana, C0 - kategoria klimatyczna łagodna zimna oraz C1 - kategoria klimatyczna umiarkowanie zimna;

2) strefa zwrotnikowa i podzwrotnikowa: B1 - kategoria klimatyczna wilgotna ciepła oraz B2 - kategoria klimatyczna wilgotna gorąca;

3) strefa tropikalna: A1 - kategoria klimatyczna ekstremalnie gorąca sucha, A2 - kategoria klimatyczna gorąca sucha oraz B3 - kategoria klimatyczna wilgotna gorąca pustyń przybrzeżnych;

4) strefa zimna: C2 - kategoria klimatyczna zimna, C3 - kategoria klimatyczna surowa zimna oraz C4 - kategoria klimatyczna ekstremalnie zimna.

7. Przedmioty wyszczególnione w tabeli w lp. 30 i 31 wydaje się żołnierzom pododdziałów bojowych i szturmowych w każdej strefie klimatycznej.

8. Za przedmioty wyszczególnione w lp. 27 żołnierzom - kobietom wypłaca się przed wyjazdem w rejon misji równoważnik pieniężny na zakup przedmiotów wzoru damskiego.

9. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-20 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 12

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy marynarki wojennej, skierowanych do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych, jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych lub biorących udział w realizacji zadań poza granicami państwa w różnych strefach klimatycznych w składzie jednostek pływających

Kolumna
1.Żołnierz marynarki wojennej skierowany do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych, jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych w strefie:
1) umiarkowanej5-6
2) zwrotnikowej i podzwrotnikowej7-8
3) tropikalnej9-10
4) zimnej11-12
2.Żołnierz marynarki wojennej biorący udział w ćwiczeniach, rekonesansach, odprawach, konferencjach, szkoleniach itp. w strefie:
1) zwrotnikowej, podzwrotnikowej i tropikalnej13-14
2) zimnej15-16
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
12345678910111213141516
1Mundur ćwiczebny letni marynarki wojennej wzór 201084050106050000kpl.121212
2Spodnie ćwiczebne tropikalne marynarki wojennej - krótkie84050102020300szt.222222
3Koszula ćwiczebna marynarska z krótkimi rękawami tropik84051101020000szt.222222
4Koszula ćwiczebna marynarska z długimi rękawami tropik84051101030000szt.222222
5Kalesony marynarskie rajtuzy84200206000000szt.141414
6Półbuty ćwiczebne marynarki wojennej84301001000000para111111
7Półbuty ćwiczebne tropikalne84301002000000para2x2x1x
8Skarpetki specjalne marynarki wojennej84400507000000para2x3x2x
9Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 201084301235000000para1x1x1x
10Czapka ćwiczebna marynarska tropikalna84050501030300szt.121212
11Bielizna zimowa marynarki wojennej84201400000000kpl.1x
12Bielizna tropikalna koloru granatowego84201100000000kpl.1x
13Kominiarka koloru czarnego84150402000000szt.1212
14Ręcznik kąpielowy72100505000000szt.21212121
15Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.21212121
16Piżama84200103000000kpl.11111111
17Pantofle kąpielowe84300405000000para1x1x1x1x
18Kombinezon roboczy jednoczęściowy tropikalny84150701060200szt.222222
19Kombinezon jednoczęściowy84150701060100szt.222222
20Okulary przeciwsłoneczne84650601000000szt.1414141414
21Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. W przypadku wykonywania zadań bojowych w wielu strefach klimatycznych przysługują należności z więcej niż jednego podzestawu stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

3. Przedmioty wymienione w tabeli w lp. 6-12, 14-17 i 20-21 przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania.

4. Żołnierz zawodowy okrętu podwodnego wyszczególniony w pkt 1 ppkt 2 i 3 otrzymuje 3 kpl. bielizny termoaktywnej marynarki wojennej (koszulka termoaktywna marynarki wojennej i spodenki termoaktywne marynarki wojennej) i 3 pary skarpetek termoaktywnych marynarki wojennej w ramach należności bielizny tropikalnej koloru granatowego (koszulka z krótkimi rękawami tropikalna koloru granatowego i spodenki tropikalne koloru granatowego) oraz skarpetki specjalne marynarki wojennej.

5. Kombinezon jednoczęściowy i kombinezon roboczy jednoczęściowy tropikalny otrzymują żołnierze:

1) działu elektromechanicznego;

2) drużyn bosmańskich, obsługi i konserwacji urządzeń pokładowych.

6. Za przedmiot wyszczególniony w lp. 16 żołnierzom - kobietom wypłaca się przed wyjazdem w rejon misji równoważnik pieniężny na zakup przedmiotów wzoru damskiego.

7. Strefy klimatyczne wyszczególnione w niniejszym zestawie należności obejmują następujące kategorie klimatyczne:

1) strefa umiarkowana: M2 - kategoria klimatyczna morska umiarkowana;

2) strefa zwrotnikowa, podzwrotnikowa i tropikalna: M1 - kategoria klimatyczna morska gorąca;

3) strefa zimna: M3 - kategoria klimatyczna morska zimna.

8. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-16 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 13

Normy umundurowania i wyekwipowania szwadronu kawalerii

Kolumna
Żołnierz szwadronu kawalerii:
1)dowódca szwadronu i zastępca dowódcy5-6
2)dowódca sekcji kawalerii, szef szwadronu kawalerii, ułan7-8
3)dowódca sekcji trębaczy, trębacz - należność dodatkowa9-10
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
12345678910
1Rękawiczki letnie koloru brązowego84401611000000para1212
2Rękawiczki zimowe koloru brązowego84401608000000para1212
3Koszula koloru białego ze stójką84051102040000szt.2121
4Żabot koloru białego84551000000000szt.2121
5Buty oficerskie do jazdy konnej84300702000000para1212
6Łapki i obszycia trębacza84551100000000kpl.12
7Kurtka mundurowa wzór 36 gabardynowa84050204030100szt.2212
8Płaszcz kawaleryjski wzór 3684051001010400szt.1313
9Rękawice pięciopalcowe skórzane wzór 36 - muszkieterki koloru białego84150201100701para12
10Rękawice pięciopalcowe skórzane wzór 36 - muszkieterki koloru brązowego84150201100702para1313
11Rogatywka kawalerzysty84050501010900szt.1212
12Spodnie kawaleryjskie wzór 36 gabardynowe84050209030100szt.2212
13Szalik zimowy amarantowy84401410000000szt.1313
14Pas koloru białego84400702000000szt.23
15Pas koloru brązowego z koalicyjką84400712000000szt.2323
16Szelki do spodni84400800000000szt.1111
17Prawidła do butów83350402000000paraxxxxxx
18Ostrogi stalowe37700104010000para1616
19Paski do ostróg ze skóry84651802020000para1111
20Czaprak ozdobny37700103000000szt.1313
21Mantelzak ozdobny37700102000000kpl.13
22Płomień do trąbki sygnałowej84550902000000szt.13
23Wieszak ramiączko84650801000000szt.222222
24Pokrowiec na mundur84652301000000szt.141414
25Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychszt.xxxxxx

Uwagi:

1. Jeżeli podczas przeprowadzonego w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego przeglądu mundurowego okaże się, że przedmioty używane do wystąpień reprezentacyjnych są nieprzydatne, to żołnierzowi szwadronu wydaje się nowe przedmioty.

2. Przedmioty ujęte w zestawie przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania.

3. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-10 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 14

Normy umundurowania i wyekwipowania dla obsługi wozów bojowych, pojazdów mechanicznych oraz warsztatów naprawczych

Kolumna
1.Żołnierz jednostki pancernej oraz etatowa obsługa wozów bojowych:
1) żołnierz załogi czołgu5-6
2) pozostałe obsługi (załogi) wozów bojowych i maszyn inżynieryjnych7-8
2.Żołnierz w baterii i pododdziałach rakietowo-technicznych9-10
3.Żołnierz obsługi warsztatów naprawczych pojazdów mechanicznych i sprzętu technicznego, w tym dowódca w pododdziale technicznym (naprawczym)11-12
4.Żołnierz wykonujący zadania w laboratoriach, instytucjach naukowych i ośrodkach naukowo-badawczych biorący udział w przeprowadzaniu prób terenowych sprzętu bojowego i technicznego13-14
5.Żołnierz służby przygotowawczej pełniący służbę w szkołach wojskowych, centrach, ośrodkach szkolenia oraz w pododdziałach szkolnych jednostek wojskowych kształcony z wykorzystaniem czołgów, wozów bojowych, wozów bojowych artylerii samobieżnej i przeciwlotniczej, a także rakietowej oraz sprzętu inżynieryjnego na podwoziu gąsienicowym15-16
6.Żołnierz obsługujący quada17-18
7.Żołnierz motocyklista19-20
8.Żołnierz motocyklista żandarmerii wojskowej21-22
9.Absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe w pododdziałach czołgów23-24
10.Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w pododdziałach czołgów25-26
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
1234567891011121314151617181920212223242526
1Beret84050502szt.121211121213121111
2Kominiarka koloru czarnego84150402000000szt.1414
3Ubranie czołgisty warsztatowca84151601000000kpl.22222311
4Ubranie zimowe czołgisty warsztatowca z podpinką84151602000000kpl.241412
5Kombinezon czołgisty wzór 201084150701280000szt.24242424
6Kurtka zimowa czołgisty wzór 201084150703330000szt.24242414
7Ocieplacz pod kombinezon84150710010300kpl.14141414
8Okulary ochronne specjalne gogle84650606000000szt.14121212
9Okulary przeciwsłoneczne84650601000000szt.1212
10Rękawice taktyczne84150202150000para121212121212
11Ubranie motocyklisty84150701370000szt.1414
12Buty motocyklisty84300807200000para1212
13Rękawice motocyklisty84150210000000para1212
14Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego84051204020000szt.22
15Koszula typu polo z krótkimi rękawami z napisem "Żandarmeria Wojskowa"84051102110000szt.22
16Hełm ochronny motocyklisty84150110000000szt.161616
17Buty filcowo-gumowe wzór 03 z wkładami filcowymi84300807070200para131312
18Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów określony jest w latach.

2. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-26 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 15

Normy wyekwipowania załóg jednostek pływających

Kolumna
1.Żołnierz okrętów podwodnych oraz żołnierz pozostałych jednostek pływających, z wyjątkiem działu elektromechanicznego5-6
2.Żołnierz okrętów podwodnych7-8
3.Żołnierz okrętów żaglowych i jachtów9-10
4.Żołnierz działu elektromechanicznego11-12
5.Żołnierz drużyny sygnałowej i sterowania13-14
6.Żołnierz drużyny bosmańskiej i obsługi i konserwacji urządzeń pokładowych15-16
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
12345678910111213141516
1Sweter golf dla załóg jednostek pływających marynarki wojennej84150705010000szt.16161616
2Kalesony marynarskie rajtuzy84200206000000szt.1616
3Prześcieradło do śpiwora dla marynarzy okrętów podwodnych84651701030000szt.33
4Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.21
5Śpiwór dla marynarzy okrętów podwodnych84651606000000szt.13
6Kombinezon jednoczęściowy84150701060100szt.222222
7Okulary przeciwsłoneczne84650601000000szt.1414
8Ubranie sztormowe84150805000000kpl.14

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-16 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 16

Normy pościeli dla żołnierzy odbywających lub pełniących czynną służbę wojskową

Kolumna
1.Żołnierz zasadniczej i okresowej służby wojskowej oraz absolwent szkoły wyższej odbywający praktyki i odbywający przeszkolenie wojskowe oraz żołnierz rezerwy odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe w jednostkach powietrznodesantowych, specjalnych, kawalerii powietrznej, rozpoznania i piechoty górskiej5-6
2.Żołnierz zasadniczej i okresowej służby wojskowej oraz absolwent szkoły wyższej odbywający praktyki i odbywający przeszkolenie wojskowe w ośrodkach szkolenia oraz żołnierz rezerwy odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, z wyjątkiem wymienionych w pkt 1 i 37-8
3.Żołnierz zakwaterowany na okręcie:
żołnierz zasadniczej i okresowej służby wojskowej, podoficer i szeregowy rezerwy odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, oficer rezerwy odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe oraz absolwent szkoły wyższej9-10
4.Żołnierz służby przygotowawczej zakwaterowany:
1) w centrach, ośrodkach szkolenia oraz na terenie jednostek wojskowych11-12
2) w uczelniach i szkołach wojskowych, z wyjątkiem wymienionych w ppkt 1 i 313-14
3) na okręcie15-16
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
12345678910111213141516
1Koc72100101000000szt.252525252525
2Karimata72100201020000szt.15
3Materac koszarowo-polowy72100202010000szt.151516
4Materac okrętowy72100202020000szt.1616
5Podgłówek koszarowo-polowy72100301000000szt.141414141414
6Podkład pod materac72100203010000szt.161616
7Pokrowiec na materac okrętowy72100406000000szt.1313
8Poszewka na podgłówek72100401010000szt.111111111111
9Poszwa na koc (kołdrę)72100404010000szt.111111111111
10Prześcieradło72100403010000szt.111111111111
11Śpiwór84651613000000szt.16

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-16 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 17

Normy przyborów oraz środków do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia żołnierzy odbywających lub pełniących czynną służbę wojskową

Kolumna
1.Żołnierz zasadniczej i okresowej służby wojskowej oraz absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe:
1) mężczyzna5-6
2) kobieta7-8
2.Żołnierz skierowany do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych:
1) mężczyzna9-10
2) kobieta11-12
3.Żołnierz służby przygotowawczej pełniący służbę w szkołach wojskowych, centrach, ośrodkach szkolenia oraz w pododdziałach szkolnych jednostek wojskowych:
1) mężczyzna13-14
2) kobieta15-16
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
12345678910111213141516
A. Przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia
1Igielnik (igła 2 szt., nici 25 mb.)83150400000000kpl.1x1x1x1x1x1x
2Kubek do mycia zębów85301000000000szt.1x1x1x1x1x1x
3Mazak79200600000000szt.1x1x1x1x1x1x
4Pudełko na mydło85300800000000szt.1x1x1x1x1x1x
5Szczoteczka do rąk85300500000000szt.1x1x1x1x1x1x
6Szczoteczka do zębów85300600000000szt.2x2x1x1x10,510,5
7Szczotka do obuwia miękka79200701000000szt.1x1x1x1x1x1x
8Szczotka do obuwia twarda79200702000000szt.1x1x1x1x1x1x
9Woreczek na przybory do konserwacji84651502030000szt.1x1x1x1x1x1x
10Woreczek siatkowy do prania bielizny84651502010000szt.1x1x
11Saszetka na środki higieny84651502020000szt.1x1x1x1x1x1x
B. Środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia
1Chusteczki higieniczne85400101000000szt.20012001
2Chusteczki higieniczne nasączane85400102000000szt.10011001
3Pianka do golenia 200 ml85200800000000szt.121212
4Krem do rąk 50 ml85100100000000szt.1111
5Mydło toaletowe dezynfekujące85200202000000g20012001
6Mydło toaletowe85200201000000g300130013001300130013001
7Maszynka jednorazowa do golenia85300300000000szt.212121
8Pasta do zębów 75 ml85200400000000szt.111111111111
9Płyn po goleniu85100300000000szt.111111
10Proszek do prania85200500000000g300130016001600130013001
11Podpaski85200600000000szt.201201201
12Szampon do mycia włosów85200205000000ml300130013001300130013001
13Pasta do obuwia specjalnego79300102000000ml125112511251125112511251

Uwagi:

1. Okres używalności środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia, wymienionych w tabeli w części A, jest określony w latach.

2. Okres używalności środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia, wymienionych w tabeli w części B, jest określony w miesiącach.

3. Wszystkie przybory i środki przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania.

4. Żołnierzom można wypłacić równoważnik pieniężny za środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia na zasadach określonych w przepisach w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających lub pełniących czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia.

5. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-16 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 18

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy wojsk lądowych i obrony terytorialnej pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Kolumna
Żołnierz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny5-6
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalności
123456
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.1
2Czapka zimowa84050501041100szt.1
3Beret84050502szt.1
4Mundur polowy84050105150000kpl.1
5Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para1
6Skarpety zimowe84400513020000para2
7Skarpety letnie84400513010000para2
8Trzewiki84301237000000para1
9Bielizna zimowa84201300000000kpl.2
10Bielizna letnia84200309010000kpl.2
11Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.2
12Pas żołnierski84400704010000szt.1
13Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.1
14Pas do munduru polowego84400704090000szt.1
15Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.x

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wskazane w kolumnach 5 i 6 tworzą podzestaw.

Zestaw nr 19

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy sił powietrznych pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Kolumna
Żołnierz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny5-6
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalności
123456
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.1
2Czapka zimowa84050501041100szt.1
3Furażerka polowa sił powietrznych84050503020000szt.1
4Mundur polowy84050105150000kpl.1
5Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para1
6Skarpety zimowe84400513020000para2
7Skarpety letnie84400513010000para2
8Trzewiki84301237000000para1
9Bielizna zimowa84201300000000kpl.2
10Bielizna letnia84200700000000kpl.2
11Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.2
12Pas żołnierski84400704010000szt.1
13Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.1
14Pas do munduru polowego84400704090000szt.1
15Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.x

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wskazane w kolumnach 5 i 6 tworzą podzestaw.

Zestaw nr 20

Normy umundurowania oraz wyekwipowania ćwiczebnego i polowego żołnierzy marynarki wojennej pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Kolumna
Żołnierz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w instytucjach i jednostkach:
1)pływających, dowództwach flotylli, Centrum Operacji Morskich i Akademii Marynarki Wojennej5-6
2)pozostałych7-8
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
12345678
1Mundur ćwiczebny marynarki wojennej wzór 201084050106060000kpl.1xx
2Ubranie ochronne84150703240100kpl.1
3Beret marynarski84050502080000szt.11
4Czapka zimowa84050501041100szt.11
5Ubranie ochronne marynarki wojennej84150703240200kpl.1
6Mundur polowy84050105150000kpl.1
7Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para11
8Skarpety zimowe84400513020000para22
9Skarpety letnie84400513010000para22
10Trzewiki84301237000000para11
11Bielizna zimowa marynarki wojennej84201400000000kpl.22
12Bielizna letnia marynarki wojennej84203100000000kpl.22
13Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.22
14Pasek do spodni marynarki wojennej84400709000000szt.1
15Pas żołnierski z klamrą marynarki wojennej84400704060000szt.11
16Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.11
17Pas do munduru polowego84400704090000szt.1
18Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-8 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 21

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy wojsk specjalnych pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Kolumna
Żołnierz wojsk specjalnych pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny5-6
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalności
123456
1Beret wojsk specjalnych84050502szt.1
2Mundur polowy84050105120000kpl.1
3Kombinezon ćwiczebny wojsk specjalnych w kamuflażu84150701350000kpl.1
4Kombinezon ćwiczebny letni wojsk specjalnych w kamuflażu84150701340000kpl.1
5Ubranie ochronne wojsk specjalnych84150703240300kpl.1
6Ocieplacz ćwiczebny wojsk specjalnych84050205020802kpl.1
7Bielizna zimowa specjalna wojsk specjalnych84201600000000kpl.3
8Bielizna specjalna letnia wojsk specjalnych84201900000000kpl.3
9Skarpety specjalne letnie wojsk specjalnych84400515000000para3
10Skarpety specjalne zimowe wojsk specjalnych84400516000000para3
11Buty specjalne letnie wojsk specjalnych84300807230000para1
12Buty specjalne zimowe wojsk specjalnych84300807240000para1
13Buty górskie wojsk specjalnych84300807280000para1
14Czapka polowa ćwiczebna84050501040706szt.1
15Czapka zimowa wojsk specjalnych84050501041800szt.1
16Rękawice zimowe pięciopalcowe wojsk specjalnych84150201100900para1
17Rękawice strzeleckie letnie wojsk specjalnych84150202220000para1
18Kominiarka wojsk specjalnych84150411000000szt.1
19Śpiwór letni wojsk specjalnych84651611000000szt.1
20Śpiwór zimowy wojsk specjalnych84651614000000szt.1
21Pas bojowy84651801000000szt.1
22Torba transportowa84600503000000szt.1
23Plecak 80-100 l ze stelażem wewnętrznym84652101000000kpl.1
24Mata samopompująca72100801000000szt.1
25Kombinezon z tkaniny trudnotopliwej z kapturem84150701020100kpl.1
26Kominiarka z dzianiny trudnotopliwej wojsk specjalnych84150404000000szt.1
27Bielizna z dzianiny trudnotopliwej z długimi rękawami84202700000000kpl.2
28Rękawice z dzianiny trudnotopliwej wojsk specjalnych84150202030400para1
29Skarpety z dzianiny trudnotopliwej wojsk specjalnych84400513070000para2
30Ubranie maskujące białe wojsk specjalnych84150808040100kpl.1
31Pas do munduru polowego84400704090000szt.1
32Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.x

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów określony jest w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 25-30 wydaje się żołnierzom oddziałów bojowych.

3. Żołnierzom wojsk specjalnych przydziela się namioty jednoosobowe lub dwuosobowe stosownie do potrzeb.

4. Żołnierzom niewchodzącym w skład oddziałów bojowych wyekwipowanie określone w lp. 25-30 wydaje się stosownie do potrzeb wynikających z wykonywanych zadań.

5. Przedmioty wskazane w kolumnach 5 i 6 tworzą podzestaw.

Zestaw nr 22

Normy umundurowania lotniczo-technicznego żołnierzy rezerwy personelu latającego i obsługi technicznej lotnictwa pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Kolumna
1.Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych):
1) personelu latającego grupy osobowej pilotów oraz na stanowiskach o specjalnościach: nawigator statku powietrznego, instruktor spadochronowy, zabezpieczenie wysokościowo-ratownicze i spadochronowa5-6
2) personelu latającego grupy osobowej pokładowej o specjalności wojskowej: pokładowa obsługa samolotu i pokładowa obsługa śmigłowca7-8
3) personelu latającego grupy osobowej pokładowej o specjalnościach innych niż ujęte w ppkt 1 i 29-10
2.Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych) personelu technicznego, w tym zabezpieczenia i ubezpieczenia lotów, warsztatów lotniczych, służby zaopatrzenia lotniczo-technicznego, magazynowania i obsługi lotniczych środków bojowych oraz inni żołnierze - pełniący służbę bezpośrednio na lotnisku, a także wykładowcy i instruktorzy katedr uzbrojenia, awioniki systemów sterowania, płatowca i silnika WSOSP oraz wykładowcy i instruktorzy sił powietrznych prowadzący zajęcia z obsługi i eksploatacji11-12
3.Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych) - członek załogi wykonujący loty w ramach Traktatu o otwartych przestworzach (Dz. U. z 2001 r. poz. 1127)13-14
4.Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych), etatowy personel lotniczo-techniczny pełniący służbę w polskich kontyngentach wojskowych - należność dodatkowa:
1) wymieniony w pkt 1 ppkt 115-16
2) wymieniony w pkt 1 ppkt 217-18
3) wymieniony w pkt 2 19-20
5.Żołnierz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:
1) wymieniony w pkt 1 ppkt 1 i 221-22
2) wymieniony w pkt 223-24
6.Żołnierze pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wykonujący prace na stanowiskach personelu technicznego, w tym zabezpieczenia i ubezpieczenia lotów, warsztatów lotniczych, służby zaopatrzenia lotniczo-technicznego, obsługi lotniczych środków bojowych oraz innych specjalności - zatrudnieni bezpośrednio na lotniskach25-26
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
1234567891011121314151617181920212223242526
1Furażerka84050503szt.12121211
2Rękawiczki zimowe koloru czarnego84401602000000para131313
3Sweter pilota84150704010000szt.161616
4Bielizna zimowa84201300000000kpl.2222222213222222
5Bielizna letnia84200700000000kpl.2222222213222222
6Ubranie technika lotniczego84151701000000kpl.222222
7Kamizelka pilota samolotu F-1684652004000000szt.12
8Kurtka technika lotniczego84150703360000kpl.141414141411
9Kurtka pilota84150703350000szt.14141414
10Kombinezon pilota wzór 201084150701290000szt.222222251211
11Ocieplacz pod kombinezon84150710010300kpl.24242415141411
12Kombinezon pilota tropikalny wzór 201084150701300000szt.2424
13Rękawice pilota84150209000000para222211
14Trzewiki pilota zimowe wzór 201084301234000000para13131314141411
15Trzewiki pilota letnie wzór 201084301233000000para13131314141411
16Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wydawane żołnierzom wymienionym w kolumnach 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 i 19-20 z lp. 1-5, 10-15 przechodzą na ich własność z chwilą wydania.

3. Przedmiot ujęty w lp. 7 wydaje się wyłącznie pilotom wykonującym loty na samolotach F-16.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-26 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 23

Normy umundurowania i wyekwipowania dla żołnierzy rezerwy i żołnierzy pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny należących do obsługi wozów bojowych, pojazdów mechanicznych oraz warsztatów naprawczych

Kolumna
1.Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych):
1) żołnierz jednostki pancernej oraz etatowa obsługa wozów bojowych:
a) żołnierz załogi czołgu5-6
b) pozostałe obsługi (załogi) wozów bojowych7-8
2) żołnierz w baterii i pododdziałach rakietowo-technicznych9-10
3) żołnierz obsługi warsztatów naprawczych pojazdów mechanicznych i sprzętu technicznego, w tym dowódca w pododdziale technicznym (naprawczym)11-12
4) żołnierz wykonujący zadania w laboratoriach, instytucjach naukowych i ośrodkach naukowo-badawczych, biorący udział w przeprowadzaniu prób terenowych sprzętu bojowego i technicznego13-14
5) żołnierz kierowca pojazdów samochodowych ciężarowych i osobowych, obsługi urządzeń treningowych (strzelnic)15-16
6) żołnierz obsługujący quada17-18
7) żołnierz motocyklista19-20
2.Żołnierz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:
1) żołnierz załogi czołgu w jednostce pancernej oraz etatowa obsługa (załoga) wozów bojowych21-22
2) żołnierz w baterii i pododdziałach rakietowo-technicznych23-24
3) żołnierz obsługi warsztatów naprawczych pojazdów mechanicznych i sprzętu technicznego, w tym dowódca w pododdziale technicznym (naprawczym); żołnierz wykonujący zadania w laboratoriach, instytucjach naukowych i ośrodkach naukowo-badawczych, biorący udział w przeprowadzaniu prób terenowych sprzętu bojowego i technicznego25-26
4) żołnierz kierowca pojazdów samochodowych ciężarowych i osobowych, obsługi urządzeń treningowych (strzelnic)27-28
5) żołnierz obsługujący quada29-30
6) żołnierz motocyklista31-32
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
1Beret84050502szt.1212111212121211111
2Kominiarka koloru czarnego84150402000000szt.141
3Ubranie czołgisty warsztatowca84151601000000kpl.22222
4Kombinezon czołgisty wzór 201084150701280000szt.23232322
5Kurtka zimowa czołgisty wzór 201084150703330000szt.24242422
6Ocieplacz pod kombinezon84150710010300kpl.14141411
7Okulary ochronne specjalne gogle84650606000000szt.121211
8Okulary przeciwsłoneczne84650601000000szt.121
9Rękawice taktyczne84150202150000para12111211
10Ubranie motocyklisty84150701370000szt.141
11Buty motocyklisty84300807200000para121
12Rękawice motocyklisty84150210000000para121
13Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego84051204020000szt.222
14Koszula typu polo z krótkimi rękawami z napisem "Żandarmeria Wojskowa"84051102110000szt.222
15Hełm ochronny motocyklisty84150110000000szt.161
16Buty filcowo-gumowe wzór 03 z wkładami filcowymi84300807070200para131312
17Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxxxxxxxxxxxxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Należności określone w pkt 1 ppkt 7 z kol. 19-20 oraz w pkt 2 ppkt 6 z kol. 31-32 przysługują żołnierzom motocyklistom wchodzącym w skład pododdziałów regulacji ruchu oraz żołnierzom motocyklistom kontroli ruchu drogowego żandarmerii wojskowej, z tym że przedmioty określone w lp. 13 i 14 wydaje się tylko żołnierzom motocyklistom żandarmerii wojskowej.

3. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-32 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 24

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy rezerwy wojsk lądowych i obrony terytorialnej

Kolumna
Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych) w:
1)jednostkach powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, rozpoznania i piechoty górskiej5-6
2)pozostałych jednostkach7-8
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
12345678
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.1616
2Dres sportowy84050605000000kpl.1616
3Czapka zimowa84050501041100szt.1616
4Beret84050502szt.1616
5Mundur polowy84050105150000kpl.1616
6Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para1616
7Koszulobluza polowa84051201000000szt.1616
8Skarpety sportowe84400503000000para2323
9Skarpety zimowe84400513020000para2323
10Skarpety letnie84400513010000para2323
11Trzewiki zimowe84301221000000para1616
12Trzewiki84301237000000para1616
13Mundur polowy letni84050105160000kpl.1616
14Rękawice taktyczne84150202150000para16
15Kominiarka koloru khaki84150403000000szt.16
16Buty sportowe84300304000000para1616
17Pantofle kąpielowe84300405000000para1616
18Bielizna zimowa84201300000000kpl.2626
19Ubranie sportowe84050603000000kpl.2626
20Bielizna letnia84200700000000kpl.2626
21Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.2626
22Piżama84200103000000kpl.1212
23Pas żołnierski84400704010000szt.1616
24Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.1818
25Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.1616
26Pas do munduru polowego84400704090000szt.1414
27Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 2, 3, 6, 8-12, 14-22 i 27 przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania.

3. Przedmiot określony w lp. 24 wydaje się stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-8 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 25

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy rezerwy sił powietrznych

Kolumna
Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych)5-6
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalności
123456
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.16
2Dres sportowy84050605000000kpl.16
3Czapka zimowa84050501041100szt.16
4Furażerka polowa sił powietrznych84050503020000szt.16
5Mundur polowy84050105150000kpl.16
6Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para16
7Koszulobluza polowa84051201000000szt.16
8Skarpety sportowe84400503000000para23
9Skarpety zimowe84400513020000para23
10Skarpety letnie84400513010000para23
11Trzewiki zimowe84301221000000para16
12Trzewiki84301237000000para16
13Mundur polowy letni84050105160000kpl.16
14Buty sportowe84300304000000para16
15Pantofle kąpielowe84300405000000para16
16Bielizna zimowa84201300000000kpl.26
17Ubranie sportowe84050603000000kpl.26
18Bielizna letnia84200700000000kpl.26
19Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.26
20Piżama84200103000000kpl.12
21Pas żołnierski84400704010000szt.16
22Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.18
23Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.16
24Pas do munduru polowego84400704090000szt.14
25Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 2, 3, 6, 8-12, 14-20 i 25 przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania.

3. Przedmioty określone w lp. 22 wydaje się żołnierzom stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5 i 6 tworzą podzestaw.

Zestaw nr 26

Normy umundurowania oraz wyekwipowania ćwiczebnego i polowego żołnierzy rezerwy marynarki wojennej

Kolumna
Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych) w instytucjach i jednostkach:
1)pływających, dowództwach flotylli, Centrum Operacji Morskich i Akademii Marynarki Wojennej5-6
2)pozostałych7-8
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
12345678
1Mundur ćwiczebny marynarki wojennej wzór 201084050106060000kpl.16
2Ubranie ochronne84150703240100kpl.16
3Mundur ćwiczebny letni marynarki wojennej wzór 201084050106050000kpl.16
4Dres sportowy84050605000000kpl.1616
5Beret marynarski84050502080000szt.1616
6Czapka ćwiczebna marynarska tropikalna84050501030300szt.16
7Czapka zimowa84050501041100szt.1616
8Ubranie ochronne marynarki wojennej84150703240200kpl.16
9Mundur polowy84050105150000kpl.16
10Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para1616
11Koszulobluza polowa84051201000000szt.16
12Koszula ćwiczebna marynarska z krótkimi rękawami84051101010000szt.16
13Skarpety sportowe84400503000000para2323
14Skarpety zimowe84400513020000para2323
15Skarpety letnie84400513010000para2323
16Trzewiki zimowe84301221000000para1616
17Trzewiki84301237000000para1616
18Mundur polowy letni84050105160000kpl.16
19Buty sportowe84300304000000para1616
20Pantofle kąpielowe84300405000000para1616
21Ubranie sportowe84050603000000kpl.2626
22Bielizna zimowa marynarki wojennej84201400000000kpl.2626
23Bielizna letnia marynarki wojennej84203100000000kpl.2626
24Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.2626
25Piżama84200103000000kpl.1212
26Pasek do spodni marynarki wojennej84400709000000szt.16
27Pas żołnierski z klamrą marynarki wojennej84400704060000szt.1816
28Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.18
29Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.1616
30Pas do munduru polowego84400704090000szt.14
31Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xxxx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 4, 6, 7, 10, 12-17, 19-25 i 31 przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania.

3. Przedmiot określony w lp. 28 wydaje się żołnierzom stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-8 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 27

Normy umundurowania żołnierzy rezerwy wojsk specjalnych

Kolumna
Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych)5-6
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalności
123456
1Ocieplacz ćwiczebny wojsk specjalnych84050205020802kpl.16
2Beret wojsk specjalnych84050502szt.16
3Czapka zimowa wojsk specjalnych84050501041800szt.16
4Sweter wojsk specjalnych84050206051200szt.16
5Dres sportowy84050605000000kpl.16
6Ubranie ochronne wojsk specjalnych84150703240300kpl.16
7Bielizna zimowa specjalna wojsk specjalnych84201600000000kpl.36
8Skarpety sportowe84400503000000para23
9Mundur polowy84050105150000kpl.16
10Mundur polowy letni84050105160000kpl.16
11Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para16
12Kominiarka koloru khaki84150403000000szt.16
13Bielizna specjalna letnia wojsk specjalnych84201900000000kpl.36
14Skarpety specjalne letnie wojsk specjalnych84400515000000para36
15Skarpety specjalne zimowe wojsk specjalnych84400516000000para36
16Buty specjalne letnie wojsk specjalnych84300807230000para16
17Buty specjalne zimowe wojsk specjalnych84300807240000para16
18Pas do munduru polowego84400704090000szt.14
19Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp.3-5, 7, 8 i 11-19 przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania.

3. Przedmioty wskazane w kolumnach 5 i 6 tworzą podzestaw.

Zestaw nr 28

Normy pościeli dla żołnierzy rezerwy i żołnierzy pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Kolumna
1.Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych) zakwaterowany:
1) w jednostce wojskowej, uczelni i szkole wojskowej oraz centrum i ośrodku szkolenia5-6
2) na okręcie7-8
2.Żołnierz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zakwaterowany:
1) w jednostce wojskowej9-10
2) na okręcie11-12
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
123456789101112
1Koc72100101000000szt.152
2Koc szpitalny kolorowy72100103000000szt.2516
3Karimata72100201020000szt.161
4Materac koszarowo-polowy72100202010000szt.16
5Materac okrętowy72100202020000szt.161
6Podgłówek koszarowo-polowy72100301000000szt.14141
7Podkład pod materac72100203010000szt.16
8Pokrowiec na materac okrętowy72100406000000szt.131
9Poszewka na podgłówek72100401010000szt.11111
10Poszwa na koc (kołdrę)72100404010000szt.1111
11Prześcieradło72100403010000szt.11112
12Śpiwór84651613000000szt.161

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 3 i 12 wydaje się żołnierzom wymienionym w pkt 1 w kolumnach 5-6, stosownie do potrzeb, wykonującym zadania w małych grupach poza miejscem stałej dyslokacji (na czas wykonywania zadania).

3. Przedmiotu wyszczególnionego w lp. 12 nie wydaje się żołnierzom wojsk specjalnych.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-12 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 29

Normy przyborów oraz środków do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia dla żołnierzy rezerwy i żołnierzy pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Kolumna
1.Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych), skierowany do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych:
1) mężczyzna5-6
2) kobieta7-8
2.Żołnierz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:
1) mężczyzna9-10
2) kobieta11-12
Lp.PrzedmiotKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalnościLiczbaOkres używalności
123456789101112
A. Przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia
1Igielnik (igła 2 szt., nici 25 mb.)83150400000000kpl.1x1x11
2Kubek do mycia zębów85301000000000szt.1x1x11
3Mazak79200600000000szt.1x1x11
4Pudełko na mydło85300800000000szt.1x1x11
5Szczoteczka do rąk85300500000000szt.1x1x11
6Szczoteczka do zębów85300600000000szt.1x1x11
7Szczotka do obuwia miękka79200701000000szt.1x1x11
8Szczotka do obuwia twarda79200702000000szt.1x1x11
9Woreczek siatkowy do prania bielizny84651502010000szt.1x1x11
10Woreczek na przybory do konserwacji84651502030000szt.1x1x11
11Saszetka na środki higieny84651502020000szt.1x1x11
B. Środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia
1Chusteczki higieniczne85400101000000szt.20012001
2Chusteczki higieniczne nasączane85400102000000szt.10011001
3Pianka do golenia 200 ml85200800000000szt.1212
4Krem do rąk 50 ml85100100000000szt.1111
5Mydło toaletowe dezynfekujące85200202000000g20012001
6Mydło toaletowe85200201000000g3001300130013001
7Maszynka jednorazowa do golenia85300300000000szt.2121
8Pasta do zębów 75 ml85200400000000szt.11111111
9Płyn po goleniu85100300000000szt.1111
10Proszek do prania85200500000000g6001600130013001
11Podpaski85200600000000szt.201201
12Szampon do mycia włosów85200205000000ml3001300130013001
13Pasta do obuwia specjalnego79300102000000ml1251125112511251

Uwagi:

1. Okres używalności środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia, wymienionych w tabeli w części A, jest określony w latach.

2. Okres używalności środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia, wymienionych w tabeli w części B, jest określony w miesiącach.

3. Wszystkie przybory i środki przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania.

4. Żołnierzom można wypłacić równoważnik pieniężny za środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia na zasadach określonych w przepisach w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia.

5. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-12 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 30

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

Kolumna
Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową rotacyjnie5-6
Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczbaOkres używalności
123456
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.16
2Dres sportowy84050605000000kpl.13
3Czapka zimowa84050501041100szt.16
4Beret84050502szt.16
5Czapka rogatywka polowa84050501040707szt.16
6Mundur polowy84050105150000kpl.13
7Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para16
8Koszulobluza polowa84051201000000szt.16
9Skarpety sportowe84400503000000para33
10Skarpety zimowe84400513020000para33
11Skarpety letnie84400513010000para33
12Trzewiki zimowe84301221000000para16
13Trzewiki84301237000000para13
14Mundur polowy letni84050105160000kpl.13
15Rękawice taktyczne84150202150000para16
16Kominiarka koloru khaki84150403000000szt.16
17Buty sportowe84300304000000para13
18Pantofle kąpielowe84300405000000para16
19Bielizna zimowa84201300000000kpl.23
20Bluza ocieplająca84150710180000szt.16
21Ubranie sportowe84050603000000kpl.33
22Bielizna letnia długa84202500000000kpl.13
23Bielizna letnia84200700000000kpl.23
24Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.23
25Pas żołnierski84400704010000szt.16
26Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.16
27Śpiwór84651613000000szt.16
28Karimata72100201020000szt.16
29Okulary ochronne specjalne gogle84650606000000szt.16
30Pas do munduru polowego84400704090000szt.14
31Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczychkpl.xx

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 2, 3, 7, 9-13, 15-24 i 31 przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania.

3. Przedmioty wskazane w kolumnach 5 i 6 tworzą podzestaw.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI ZASADNICZEJ I OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczba
wojska lądowe i obrona terytorialnasiły powietrznemarynarka

wojenna

I część wkładkiII część wkładkiI część wkładkiII część wkładkiI część wkładkiII część

wkładki

12345678910
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.111
2Dres sportowy84050605000000kpl.111
3Czapka zimowa84050501041100szt.111
4Beretszt.22
5Furażerka polowa sił powietrznych84050503020000szt.2
6Mundur polowy84050105150000kpl.111
7Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para111
8Skarpety letnie koloru czarnego84400501000000para2
9Skarpety sportowe84400503000000para222
10Skarpety zimowe84400513020000para222
11Skarpety letnie84400513010000para222
12Trzewiki zimowe84301221000000para111
13Trzewiki84301237000000para111
14Mundur polowy letni84050105160000kpl.111
15Rękawice taktyczne84150202150000para1
16Kominiarka koloru khaki84150403000000szt.1
17Bluza ocieplająca84150710180000szt.111
18Buty sportowe84300304000000para111
19Pantofle kąpielowe84300405000000para111
20Bielizna zimowa84201300000000kpl.222
21Ubranie sportowe84050603000000kpl.222
22Bielizna letnia84200700000000kpl.222
23Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.444
24Piżama84200103000000kpl.111
25Pas żołnierski84400704010000szt.111
26Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.111
27Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.111
28Pas do munduru polowego84400704090000szt.111
29Przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzeniakpl.111

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ABSOLWENTOWI SZKOŁY WYŻSZEJ I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczba
wojska lądowe i obrona terytorialnasiły powietrznemarynarka

wojenna

I część wkładkiII część wkładkiI część wkładkiII część wkładkiI część wkładkiII część wkładki
12345678910
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.111
2Dres sportowy84050605000000kpl.111
3Czapka zimowa84050501041100szt.111
4Beretszt.11
5Furażerka polowa sił powietrznych84050503020000szt.1
6Mundur polowy84050105150000kpl.111
7Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para111
8Skarpety sportowe84400503000000para111
9Skarpety zimowe84400513020000para222
10Skarpety letnie84400513010000para222
11Trzewiki zimowe84301221000000para111
12Trzewiki84301237000000para111
13Mundur polowy letni84050105160000kpl.111
14Kominiarka koloru khaki84150403000000szt.1
15Buty sportowe84300304000000para111
16Pantofle kąpielowe84300405000000para111
17Bielizna zimowa84201300000000kpl.22
18Bielizna zimowa marynarki wojennej84201400000000kpl.2
19Ubranie sportowe84050603000000kpl.111
20Bielizna letnia84200700000000kpl.22
21Bielizna letnia marynarki wojennej84203100000000kpl.2
22Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.222
23Piżama84200103000000kpl.111
24Pas żołnierski84400704010000szt.11
25Pas żołnierski z klamrą marynarki wojennej84400704060000szt.1
26Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.111
27Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.111
28Pas do munduru polowego84400704090000szt.111
29Przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzeniakpl.111

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczba
wojska lądowe i obrona terytorialnasiły powietrznemarynarka

wojenna

I część wkładkiII część

wkładki

I część wkładkiII część

wkładki

I część wkładkiII część

wkładki

12345678910
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.111
2Dres sportowy84050605000000kpl.111
3Czapka zimowa84050501041100szt.111
4Beretszt.11
5Furażerka polowa sił powietrznych84050503020000szt.1
6Mundur polowy84050105150000kpl.222
7Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para111
8Koszulobluza polowa84051201000000szt.111
9Skarpety sportowe84400503000000para222
10Skarpety zimowe84400513020000para222
11Skarpety letnie84400513010000para222
12Trzewiki zimowe84301221000000para111
13Trzewiki84301237000000para111
14Mundur polowy letni84050105160000kpl.222
15Buty sportowe84300304000000para111
16Pantofle kąpielowe84300405000000para111
17Bielizna zimowa84201300000000kpl.22
18Bielizna zimowa marynarki wojennej84201400000000kpl.2
19Ubranie sportowe84050603000000kpl.222
20Bielizna letnia84200700000000kpl.22
21Bielizna letnia marynarki wojennej84203100000000kpl.2
22Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.444
23Piżama84200103000000kpl.111
24Pas żołnierski84400704010000szt.11
25Pas żołnierski z klamrą marynarki wojennej84400704060000szt.1
26Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.111
27Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.111
28Pas do munduru polowego84400704090000szt.111
29Przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzeniakpl.111

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI REZERWY, KTÓREMU NADANO PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY, I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczba
wojska lądowe i obrona terytorialnasiły powietrznemarynarka

wojenna

I część wkładkiII część

wkładki

I część wkładkiII część

wkładki

I część wkładkiII część

wkładki

12345678910
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.111
2Dres sportowy84050605000000kpl.111
3Czapka zimowa84050501041100szt.111
4Beretszt.11
5Furażerka polowa sił powietrznych84050503020000szt.1
6Mundur polowy84050105150000kpl.111
7Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para111
8Koszulobluza polowa84051201000000szt.111
9Skarpety sportowe84400503000000para222
10Skarpety zimowe84400513020000para2-2-2
11Skarpety letnie84400513010000para222
12Trzewiki zimowe84301221000000para111
13Trzewiki84301237000000para111
14Mundur polowy letni84050105160000kpl.111
15Rękawice taktyczne84150202150000para1
16Kominiarka koloru khaki84150403000000szt.1
17Buty sportowe84300304000000para111
18Pantofle kąpielowe84300405000000para111
19Bielizna zimowa84201300000000kpl.22
20Bielizna zimowa marynarki wojennej84201400000000kpl.2
21Ubranie sportowe84050603000000kpl.222
22Bielizna letnia84200700000000kpl.22
23Bielizna letnia marynarki wojennej84203100000000kpl.2
24Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.222
25Piżama84200103000000kpl.111
26Pas żołnierski84400704010000szt.11
27Pas żołnierski z klamrą marynarki wojennej84400704060000szt.1
28Szelki do przenoszenia oporządzenia84651902000000szt.111
29Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.111
30Pas do munduru polowego84400704090000szt.111

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ZA PRZEDMIOTY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA

Lp.Przedmioty, za które można wydawać zamiennikiPrzedmioty stanowiące zamiennikiLiczbaOkres używalności zamiennika

(w latach)

Data, do której można wydawać zamiennikUwagi
1234567
1Bielizna zimowaKoszulka z długimi rękawami koloru khaki i spodenki albo bielizna zimowa specjalna2131.12.2022
2Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 2010Trzewiki ćwiczebne tropikalne1131.12.2020
3ŚpiwórŚpiwór-kołdra albo śpiwór dla pododdziałów specjalnych1331.12.2020
4Zasobnik piechoty górskiejZasobnik żołnierski wzór 931331.12.2022
5Ręcznik frottéRęcznik żołnierski1131.12.2020
6Mundur polowyMundur polowy wzór 2010 (mundur polowy wojsk specjalnych albo kombinezon ćwiczebny dla wojsk specjalnych)1131.12.2022
7Mundur polowy letniMundur polowy letni wzór 2010 (mundur polowy letni wojsk specjalnych albo kombinezon ćwiczebny letni dla wojsk specjalnych)1131.12.2022
8TrzewikiTrzewiki letnie1131.12.2022
9Rękawice zimowe wojsk specjalnychRękawice zimowe pięciopalcowe1231.12.2020
10Czapka zimowa wojsk specjalnychCzapka zimowa1331.12.2020
11Kombinezon ćwiczebny wojsk specjalnych w kamuflażuMundur polowy wojsk specjalnych albo kombinezon ćwiczebny1131.12.2020
12Kombinezon ćwiczebny wojsk specjalnych letni w kamuflażuMundur polowy letni wojsk specjalnych albo kombinezon ćwiczebny letni1131.12.2020
13Kominiarka wojsk specjalnychKominiarka koloru khaki, białego albo czarnego1231.12.2020
14Kurtka ćwiczebna wojsk specjalnychKurtka ćwiczebna z ocieplaczem1331.12.2020
15Śpiwór zimowy wojsk specjalnych i śpiwór letni wojsk specjalnychŚpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową1331.12.2020

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI PEŁNIĄCEMU TERYTORIALNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ ROTACYJNIE I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Lp.Nazwa przedmiotuKlasyfikator hierarchiczny JIMJMLiczba
I część wkładkiII część wkładki
123456
1Ubranie ochronne84150703240100kpl.1
2Dres sportowy84050605000000kpl.1
3Czapka zimowa84050501041100szt.1
4Beret84050502szt.1
5Czapka rogatywka polowa84050501040707szt.1
6Mundur polowy84050105150000kpl.1
7Rękawice zimowe pięciopalcowe84150201100900para1
8Koszulobluza polowa84051201000000szt.1
9Skarpety sportowe84400503000000para3
10Skarpety zimowe84400513020000para3
11Skarpety letnie84400513010000para3
12Trzewiki zimowe84301221000000para1
13Trzewiki84301237000000para1
14Mundur polowy letni84050105160000kpl.1
15Rękawice taktyczne84150202150000para1
16Kominiarka koloru khaki84150403000000szt.1
17Buty sportowe84300304000000para1
18Pantofle kąpielowe84300405000000para1
19Bielizna zimowa84201300000000kpl.2
20Bluza ocieplająca84150710180000szt.1
21Ubranie sportowe84050603000000kpl.3
22Bielizna letnia długa84202500000000kpl.1
23Bielizna letnia84200700000000kpl.2
24Ręcznik frotté (50 x 100)72100503000000szt.2
25Pas żołnierski84400704010000szt.1
26Zasobnik piechoty górskiej84651501040000szt.1
27Śpiwór84651613000000szt.1
28Karimata72100201020000szt.1
29Okulary ochronne specjalne gogle84650606000000szt.1
30Pas do munduru polowego84400704090000szt.1