Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.216

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 22 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 65 ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 424) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) powołania na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta albo zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta albo zastępcy komendanta oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej;";

2) w § 18 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, placówki lub dywizjonu Straży Granicznej odpowiednio w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendzie oddziału, placówce lub dywizjonie Straży Granicznej;";

3) w § 25 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w kolorze oliwkowego melanżu, z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze czarnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie barwionej na kolor oliwkowego melanżu, z oznakami stopni Straży Granicznej wykonanymi metodą haftu komputerowego nitką w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, oraz w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej;";

4) w § 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze srebrnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie wełnianej barwionej na kolor jasnozielony noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, oraz w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej;";

5) w § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym, z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze czarnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym oraz z oznakami stopni Straży Granicznej wykonanymi metodą haftu komputerowego czarną nitką na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, oraz w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej;";

6) w § 31 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy noszą funkcjonariusze w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, oraz w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej;";

7) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:
a) w pkt 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Wzory i sposób rozmieszczenia oznak stopni na czapce służbowej letniej i czapce polowej - dla funkcjonariuszy w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.",

b) w pkt 5 ppkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) do umundurowania służbowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej - wykonane nićmi poliestrowymi w kolorze czarnym metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze oliwkowym;

4) do umundurowania polowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej - wykonane metodą haftu komputerowego nićmi poliestrowymi w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym.";

8) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:
a) w pkt 4 w ppkt 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Czapka służbowa letnia - dla funkcjonariuszy w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej",

b) w pkt 7 w ppkt 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej - tylko przez funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.";

9) w załączniku nr 8 do rozporządzenia uwaga nr 10 do tabeli 2 otrzymuje brzmienie:

10. Funkcjonariusz mianowany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej otrzymuje dodatkowo jednorazowo, poza systemem punktów:

1) płaszcz sukienny - 1 kpl;

2) płaszcz letni - 1 kpl;

3) szalik letni - 1 szt.;

4) rękawiczki letnie - 1 parę;

5) pokrowiec na mundur i płaszcz - 1 szt.;

6) czapkę futrzaną - 1 szt.";

10) w załączniku nr 9 do rozporządzenia w tabeli w kolumnie "Opis przypadku" lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"Powołanie na stanowisko Komendanta lub zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta lub zastępcy komendanta oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej";

11) w załączniku nr 10 do rozporządzenia uwaga nr 7 do tabeli 2 otrzymuje brzmienie:

"7. Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej oraz jego zastępcy, w zależności od okoliczności, razem z przedmiotami określonymi w zestawie noszą: w okresie letnim płaszcz letni, szalik letni, rękawiczki letnie, a w okresie zimowym płaszcz sukienny.";

12) w załączniku nr 11 do rozporządzenia opis rysunku 3 otrzymuje brzmienie:

"Rysunek 3. Do umundurowania służbowego, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie barwionej na kolor oliwkowego melanżu, z napisem "STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD" w kolorze czarnym - dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.";

13) w załączniku nr 13 do rozporządzenia opis rysunku 2 otrzymuje brzmienie:

"Rysunek 2. Emblemat imienny do umundurowania służbowego ma kształt prostokąta o szerokości 25 mm i długości dostosowanej do liczby liter w nazwisku. Napis na emblemacie składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza. Wysokość liter wynosi 8,5 mm. Emblemat dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej, z napisem wykonanym metodą haftu komputerowego w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy, w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej, z napisem wykonanym metodą haftu komputerowego w kolorze złotym na tkaninie barwionej na kolor granatowy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).