Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1921

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

Na podstawie art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1011 oraz z 2017 r. poz. 339) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) dniu roboczym - należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, który jest dniem pracy w banku dokonującym rozliczeń umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także rozliczeń z tytułu umorzenia w ciężar budżetu państwa i z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych.";

2) w § 3:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Złożenie przez spółdzielnię mieszkaniową wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy nie wymaga wniosku członka spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jeżeli wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy jest składany przez spółdzielnię mieszkaniową, dołącza ona do wniosku składanego w banku listę adresów lokali mieszkalnych, których dotyczy wniosek.",

c) w ust. 4:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 10 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 11 ust. 6 ustawy - w terminie, w którym nastąpiło zdarzenie uprawniające do umorzenia, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 4;",

w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) art. 10a ust. 1 ustawy - po kwartale, na którego koniec upływa 20-letni okres systematycznej i terminowej spłaty kredytu.",

d) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Bank rozpatruje wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.",

e) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Bank rozpatruje wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku bank niezwłocznie zawiadamia o tym wnioskodawcę i wzywa do uzupełnienia wniosku.";

3) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy - w wysokości stanu zadłużenia na ostatni dzień kwartału, w którym upływa 20-letni okres systematycznej i terminowej spłaty kredytu;";

4) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) umorzeniu w ciężar budżetu państwa zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy - w wysokości stanu zadłużenia na ostatni dzień kwartału, w którym upływa 20-letni okres systematycznej i terminowej spłaty kredytu;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.