Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.339

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

Na podstawie art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1011) użyte w § 8 wyrazy "ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.