Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.977

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 11 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym

Na podstawie art. 141 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej";

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, zwanym dalej "funkcjonariuszami", z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.";

3) użyte w § 2, w § 5 w pkt 2, w § 7 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w pkt 1 i 3, w różnym przypadku, wyrazy "Służba Celna" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Służba Celno-Skarbowa";
4) w § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) osiągnięć w dziedzinie rozwijania stosunków celno-skarbowych z odpowiednimi instytucjami zagranicznymi.";

5) w § 8:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wyróżnień udziela:

1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej - wszystkim funkcjonariuszom, w szczególności pełniącym służbę w komórkach organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, oraz dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ich zastępcom, naczelnikom urzędów skarbowych oraz ich zastępcom, naczelnikom urzędów celno-skarbowych oraz ich zastępcom;

2) kierownik jednostki organizacyjnej w rozumieniu art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), zwany dalej "kierownikiem jednostki organizacyjnej" - funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w tej jednostce.

2. W przypadku funkcjonariusza przeniesionego czasowo do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, uprawniony do udzielania wyróżnień jest kierownik jednostki organizacyjnej, do której nastąpiło przeniesienie.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Rozpatrując wniosek o udzielenie wyróżnienia, kierownik jednostki organizacyjnej ocenia zasadność udzielenia funkcjonariuszowi wyróżnienia.";

6) w § 11 wyrazy "jednostce organizacyjnej Służby Celnej" zastępuje się wyrazami "jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej";
7) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Informację o udzieleniu funkcjonariuszowi wyróżnienia wraz z podaniem formy wyróżnienia kierownik jednostki organizacyjnej podaje do wiadomości funkcjonariuszy komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).