Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1651) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorcom w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w okresie 3 lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożono wniosek o udzielenie wsparcia.";

2)
w załączniku do rozporządzenia w pkt VI ppkt 1-4 otrzymują brzmienie:

"1) nie dokonał przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o wsparcie, w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie;

2) dokonał przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o wsparcie, w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie;

3) w dniu złożenia wniosku o wsparcie ma zamiar dokonać przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o wsparcie, w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji objętej wsparciem ze środków z Funduszu Strefowego;

4) w dniu złożenia wniosku o wsparcie nie ma zamiaru dokonać przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o wsparcie, w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji objętej wsparciem ze środków z Funduszu Strefowego;".

1. 
Przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się do umów o udzielenie wsparcia nowej inwestycji zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. 
W przypadku wniosków o udzielenie wsparcia nowej inwestycji złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wsparcia nowej inwestycji udziela się pod warunkiem uzupełnienia wniosku o udzielenie wsparcia nowej inwestycji przez wnioskodawcę odpowiednio o oświadczenia, o których mowa w pkt VI ppkt 1-4 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.