Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1090

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 30 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1651, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom na podstawie § 3, § 5 ust. 2 pkt 2, § 7, § 12a, § 13a, § 16 ust. 1, § 16a, § 16b, § 18b, § 18d, § 18f, § 18h, § 20a i § 20e, wsparcie uzyskane przez podmiot na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1, jeżeli podmiot ten podjął działalność gospodarczą, oraz wsparcie uzyskane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, funkcjonujące w ramach klastra, o którym mowa w § 14a, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013".";

2) po § 13 dodaje się § 13a i § 13b w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego lub pożyczki na realizację przedsięwzięcia, którego celem jest rozwój działalności gospodarczej, zwanej dalej "pomocą na rozwój".

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą na rozwój są wszelkie wydatki netto, niezbędne do realizacji projektu oraz określone w umowie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, poniesione po dniu złożenia wniosku o jej udzielenie.

3. Pomoc na rozwój jest udzielana po przeprowadzeniu analizy ryzyka, uzyskaniu pozytywnej decyzji Agencji i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia.

4. Pomoc na rozwój nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

5. Wartość pomocy de minimis:

1) w przypadku pomocy udzielanej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego jest równa kwocie udzielonego wsparcia;

2) w przypadku pomocy udzielonej w formie pożyczki stanowi różnicę między zdyskontowanymi kwotami rat obejmującymi spłatę kapitału i odsetek w przypadku analogicznej pożyczki lub kredytu udzielanego na warunkach rynkowych a zdyskontowanymi kwotami rat obejmującymi spłatę kapitału i odsetek w przypadku udzielonej pożyczki i jest obliczana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

6. W przypadku gdy pomoc udzielona jest w formie pożyczki, umowa o udzielenie pożyczki na rozwój może przewidywać karencję w spłacie kapitału i odsetek. W okresie karencji odsetki podlegają kapitalizacji.

§ 13b. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na rozwój, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) podstawowe warunki udzielania pomocy na rozwój, w tym kwotę, wielkość, oprocentowanie, termin zwrotu i okres, na który jest udzielana;

2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc na rozwój;

3) kryteria wyboru przedsięwzięć;

4) termin rozpatrzenia wniosków;

5) wzór wniosku o udzielenie pomocy na rozwój;

6) termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy na rozwój;

7) wzór umowy o udzielenie pomocy na rozwój.

3. Wniosek o udzielenie pomocy na rozwój zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek.

4. Do wniosku o udzielenie pomocy na rozwój wnioskodawca dołącza w szczególności:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie pomocy na rozwój, bierze pod uwagę w szczególności:

1) przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy;

2) wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów;

3) trwałość rezultatów zaplanowanych działań;

4) zdolność wnioskodawcy do spłaty pożyczki oraz sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami, w przypadku gdy pomoc na rozwój została udzielona w formie pożyczki.

6. Po dokonaniu oceny wniosków Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pomocy na rozwój.";

3) po § 16 dodaje się § 16a i § 16b w brzmieniu:

"§ 16a. 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej, zwanej dalej "wsparciem dla start-upów", mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie warunki:

1) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;

2) prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, albo od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3) osiąga przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia dla start-upów przez Agencję;

4) dysponuje dokumentem wystawionym przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa niebędące spółkami publicznymi, znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, potwierdzającym jej zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego ze względu na posiadanie przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę cech, które w jej opinii mogą przełożyć się na uzyskanie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

2. Wsparcie dla start-upów jest udzielane w formie finansowania kosztów usług doradczych lub szkoleniowych mających na celu pomoc w realizacji procesu inwestycyjnego lub pomoc w uzyskaniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku, świadczonych przedsiębiorcom, o których mowa w ust. 1, bezpłatnie lub za cenę niższą niż cena rynkowa przez Agencję lub wykonawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 16b. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług doradczych lub szkoleniowych świadczonych bezpłatnie lub za cenę niższą niż cena rynkowa przez Agencję lub wykonawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.";

4) w § 18a w ust. 1 wyrazy "Ministrem Gospodarki" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw gospodarki";
5) w § 18aa ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Agencja może udzielić osobie prawnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej członkiem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającego decyzję nr 1639/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 33, z późn. zm.), pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.";

6) w § 18ab w ust. 1:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Ministrem Gospodarki" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw gospodarki",
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE;";

7) po § 18ab dodaje się § 18ac w brzmieniu:

"§ 18ac. 1. Agencja może udzielić osobie prawnej, wskazanej w umowie o dotację celową zawartej z ministrem właściwym do spraw gospodarki i realizującej wspólnie z Agencją na podstawie umowy z Komisją Europejską projekty wspierające obszary określone w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającego decyzję nr 1639/2006/WE, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowanego na realizację zadań określonych w umowie o dotację celową.

2. Wsparcie jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, poniesionych od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia, w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

3. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 2, faktycznie poniesionych przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

4. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1.";

8) po § 18g dodaje się § 18h i § 18i w brzmieniu:

"§ 18h. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 5, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego w rozumieniu § 18f ust. 3, zwanego dalej "wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji".

2. Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 1, mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy, oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub akredytowane podmioty, które mają siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej innym niż Rzeczypospolita Polska.

3. Przedsiębiorca może zlecić realizację usługi, o której mowa w ust. 1, maksymalnie dwóm wykonawcom.

4. Wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji mogą być objęte wyłącznie wydatki poniesione na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, pomniejszone o podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu tego podatku.

5. Wsparcie w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany z jednostką naukową lub akredytowanym podmiotem, którym zleca usługę objętą wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

3) zobowiąże się do pokrycia wydatków na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, w części nieobjętej wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

4) zobowiąże się, że usługa, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, będzie zlecona jednostce naukowej lub akredytowanemu podmiotowi, o których mowa w ust. 2;

5) złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji.

6. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji są koszty zakupu usługi, o której mowa w ust. 1, poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie tego wsparcia.

7. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji nie może przekroczyć 100 000 zł.

8. Wielkość wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 18i. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej zawierającej w szczególności kryteria wyboru projektów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie;

3) wskazanie miejsca i sposobu składania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) oświadczenia przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w § 18h ust. 5 pkt 1, 2 i 5, oraz zobowiązania, o których mowa w § 18h ust. 5 pkt 3 i 4;

3) oznaczenie usługi, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

4) oznaczenie właściwej jednostki naukowej lub akredytowanego podmiotu wybranych przez przedsiębiorcę do wykonania tej usługi.

4. Do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji wnioskodawca dołącza w szczególności:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze.

5. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

6. Agencja może skrócić termin zakończenia przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

7. Agencja udziela wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji na realizację projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wyczerpania alokacji.

8. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).