§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.940

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2016 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. poz. 271) w § 5:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Infrastruktura wytworzona lub zakupiona w ramach realizacji projektu objętego wsparciem na wyposażenie, w okresie amortyzacji, może być wykorzystywana do wykonywania działalności, która nie stanowi działalności gospodarczej.";

2)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli w ramach realizacji projektu objętego wsparciem na wyposażenie została wytworzona infrastruktura badawcza w rozumieniu art. 2 pkt 91 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), infrastruktura ta może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem że:

1) co najmniej w okresie amortyzacji wydajność infrastruktury badawczej przewidziana corocznie na wykonywanie działalności gospodarczej nie przekracza 20% jej całkowitej rocznej wydajności, liczonej według kryterium odnoszącego się do jej powierzchni lub czasu jej wykorzystania;

2) wykonywanie działalności gospodarczej jest niezbędne do funkcjonowania infrastruktury badawczej lub nieodłącznie związane z jej głównym przeznaczeniem, przy czym wymaga ono takich samych nakładów jak wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 1;

3) dla działalności gospodarczej jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa;

4) beneficjent zobowiąże się do corocznego monitorowania, według stałej metody, działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem infrastruktury badawczej, co najmniej w okresie jej amortyzacji, a w przypadku przekroczenia wartości wydajności, o której mowa w pkt 1, zwróci część udzielonego wsparcia na warunkach i w trybie określonych w umowie o udzielenie wsparcia.";

3)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Projekt nie może zostać poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.".