Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2025

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 11 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2016 r. poz. 1648) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 11 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) 100 Mb/s - do użytkownika końcowego będącego podmiotem wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),";

2) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na obszarach, na których sieci NGA nie istnieją i najprawdopodobniej nie powstaną na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Listę obszarów, o których mowa w ust. 2, ustala się przed ogłoszeniem konkursu:

1) na podstawie informacji pochodzących z inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

2) w drodze otwartych konsultacji społecznych dotyczących tych obszarów.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W ramach otwartych konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 2a pkt 2, podmioty planujące budowę sieci NGA na danym obszarze na zasadach komercyjnych mogą zgłosić plany inwestycyjne.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Ujawnienie informacji o istniejących sieciach NGA lub planach inwestycyjnych dotyczących tych sieci po ustaleniu listy obszarów zgodnie z ust. 2a nie stanowi przeszkody do udzielenia wsparcia na tych obszarach.";

3) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wysokość maksymalnej intensywności wsparcia lub wnioskowanej kwoty wsparcia uwzględnia się w ramach kryteriów wyboru projektów.".

§  2.  Do wniosków o dofinansowanie projektu złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i umów o dofinansowanie projektu objętych tymi wnioskami stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).