Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2293

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 17 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2022) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do dnia 31 grudnia 2021 r. maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, zwiększa się również o:";

2)
w § 11 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do dnia 31 grudnia 2021 r. maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, zwiększa się o:".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).