Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do... - Dz.U.2018.58 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.58

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 4 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2220) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) podmiot wdrażający instrument finansowy, który udziela pomocy w formie pożyczek lub gwarancji lub zapewnia inwestycje quasi-kapitałowe o takiej strukturze jak dług, posiada mechanizm, o którym mowa w art. 21 ust. 16 lit. a zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.";

2)
w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, w formie:

1) inwestycji kapitałowej i inwestycji quasi-kapitałowej wymienialnej na kapitał własny, lub jak kapitał własny uprzywilejowany, o której mowa w art. 2 pkt 66 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014 - może zostać udzielona na refinansowanie w rozumieniu art. 2 pkt 78 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014;

2) pożyczki lub gwarancji lub inwestycji quasi-kapitałowej o takiej strukturze jak dług, o której mowa w art. 2 pkt 66 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014 - może zostać udzielona, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 16 lit. a zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014,";

3)
w § 10 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) pożyczki lub inwestycji quasi-kapitałowej o takiej strukturze jak dług - art. 21 ust. 16 lit. b rozporządzenia nr 651/2014,".

1. 
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie których udzielono pomocy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do wniosków o udzielenie pomocy złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3. 
Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uzupełnia się na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).