Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 4 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1364) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku pomocy nieprzekraczającej równowartości 2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 53 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.".

§  2. 
1.  Do umów zawartych i decyzji o dofinansowaniu projektu podjętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie których udzielono pomocy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do wniosków o udzielenie pomocy złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.  Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uzupełnia się na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).