Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1589

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1760) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.";

2) w § 8:
a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Przedsiębiorca, zawierając umowę, zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w art. 14 ust. 5 i 16 rozporządzenia nr 651/2014.",

b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Regionalna pomoc inwestycyjna w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 17 rozporządzenia nr 651/2014.";

3) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego nieprzekraczającej równowartości 2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 53 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.";

4) w § 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną nieprzekraczającej równowartości 2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 55 ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.";

5) po § 21 dodaje się § 21a-§ 21c w brzmieniu:

"§ 21a. Pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych w rozumieniu art. 2 pkt 153 rozporządzenia

nr 651/2014 jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 56a rozporządzenia nr 651/2014;

2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 56a ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 21b. Pomoc na rzecz portów morskich w rozumieniu art. 2 pkt 155 rozporządzenia nr 651/2014 jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 56b rozporządzenia nr 651/2014;

2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 56b ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w art. 56b ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 21c. Pomoc na rzecz portów śródlądowych w rozumieniu art. 2 pkt 156 rozporządzenia nr 651/2014 jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 56c rozporządzenia nr 651/2014;

2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 56c ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w art. 56c ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.".

§  2. 
1.  Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie których udzielono pomocy de minimis lub pomocy publicznej, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do wniosków o udzielenie pomocy de minimis lub pomocy publicznej złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.  Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uzupełnia się na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy de minimis lub pomocy publicznej, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).