Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom. - Dz.U.2015.1463 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1463

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 16 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. poz. 515) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dla osoby samotnie gospodarującej - do 1335 zł miesięcznie,".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).