Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2181

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

Na podstawie art. 35b ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1391 oraz z 2016 r. poz. 1830) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) izb rolniczych w:

a) Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA),

b) Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA),

c) Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA),";

2) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) składek członkowskich - 99% ich wysokości;

2) kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej - 99% kosztów;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) kosztów funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) - do 95% kosztów.";

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególne organizacje rolnicze, o których mowa w ust. 1, na sfinansowanie kosztów:

1) składek członkowskich w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, innych niż Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), oraz obsługi w języku polskim prac w tych organizacjach w ramach pierwszej transzy,

2) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w ramach drugiej transzy

- w wysokości i w terminie określonych w umowie o udzielenie dotacji.";

4) w § 8a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje zapłaty składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) za organizacje rolnicze należące do Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), inne niż Krajowa Rada Izb Rolniczych, na rachunek bankowy Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA), na podstawie faktur wystawionych przez Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) na Krajową Radę Izb Rolniczych.",

b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególne organizacje rolnicze, o których mowa w ust. 1, na sfinansowanie kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w wysokości i w terminie określonych w umowie o udzielenie dotacji. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje tej refundacji na podstawie przedłożonych przez poszczególne organizacje rolnicze opisanych kopii dowodów księgowych i wyciągów bankowych, potwierdzających dokonanie zapłaty całości zobowiązań, po ich zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Krajową Radę Izb Rolniczych.",

d) uchyla się ust. 4;
5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, który został złożony w 2018 r. przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie podlega rozpatrzeniu.
§  3. 
1.  W 2018 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych składa wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kalkulację kosztów, o której mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, sporządzoną przez Krajową Radę Izb Rolniczych, z wyszczególnieniem wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz planowanych kosztów.
3.  Organizacje rolnicze przekażą Krajowej Radzie Izb Rolniczych kalkulacje kosztów, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, z wyszczególnieniem wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz planowanych kosztów, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4.  Udzielenie dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, następuje po rozpatrzeniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa wniosku, o którym mowa w ust. 1.
§  4. 
1.  Do składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej stosuje się § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  W 2018 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje zapłaty składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) za organizacje rolnicze należące do Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), inne niż Krajowa Rada Izb Rolniczych, zgodnie z § 8a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.  W 2018 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazuje organizacjom rolniczym należącym do Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), innym niż Krajowa Rada Izb Rolniczych, z którymi zawarła umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, środki finansowe, zgodnie z § 8a ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  5.  W 2018 r. z dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, są dofinansowywane koszty funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), poniesione od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Warszawa, .............................

Krajowa Rada Izb Rolniczych

ul. Żurawia 24 lok. 15

00-515 Warszawa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Wniosek

o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w roku ...............

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1391, z 2016 r. poz. 1830 oraz z 2018 r. poz. 2181) proszę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie:

1)składek członkowskich w wysokości ............................... zł,

2)kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w wysokości ............................... zł,

3)kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w wysokości ............................... zł,

4)kosztów funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) w wysokości ............................... zł

- stanowiących kwotę ............... złotych (słownie: .............................................. złotych).

Kalkulacja kosztów stanowi załącznik do wniosku.

Załącznik

Kalkulacja kosztów

Nazwa organizacji

Nazwa organizacji

Koszty planowane

Dofinansowanie

Koszty planowane

Dofinansowanie

1

2

3

4

5

I. Składki członkowskie

Składki członkowskie

RAZEM

II. Koszty obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

usługi obce

RAZEM

III. Koszty uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

wynagrodzenia

usługi obce

koszty podróży służbowych

koszty pozostałe

RAZEM

IV. Koszty funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA)

wynagrodzenia

materiały i wyposażenie

usługi obce

koszty podróży służbowych

RAZEM

OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RODZAJE KOSZTÓW OBJĘTYCH DOTACJĄ

1) składki członkowskie;

2) koszty obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, w tym usługi obce:

a) usługi tłumaczenia symultanicznego podczas posiedzeń w ramach prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej,

b) usługi tłumaczenia materiałów i dokumentów ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej oraz materiałów i dokumentów prezentujących stanowiska organizacji rolniczych w ramach prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej;

3) koszty uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, w tym:

a) wynagrodzenia brutto, wraz z pochodnymi, osób zatrudnionych do obsługi związanej z uczestnictwem izb rolniczych oraz organizacji rolniczych w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) usługi obce, w tym usługi telekomunikacyjne obejmujące koszty usług telefonicznych, w tym połączenia stacjonarne, użytkowanie służbowych telefonów komórkowych i łączy internetowych,

c) koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych):

- noclegi,

- wyżywienie,

- paliwo,

- opłaty parkingowe,

- opłaty za udział w konferencjach i kongresach,

- opłaty za transport z lotniska i na lotnisko,

- ubezpieczenie osób prezentujących stanowiska na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych,

- bilety lotnicze, kolejowe lub autobusowe,

d) koszty pozostałe, w tym:

- usługi księgowe wyłącznie w zakresie związanym z rozliczeniem dotacji,

- usługi tłumaczenia w języku polskim w trakcie konferencji, kongresów i posiedzeń;

4) koszty funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), w tym:

a) wynagrodzenia brutto, wraz z pochodnymi, osób zatrudnionych do obsługi biura w Brukseli,

b) materiały i wyposażenie:

- materiały biurowe i artykuły piśmienne, niezbędne do właściwego funkcjonowania biura w Brukseli,

- wyposażenie biura w Brukseli,

c) usługi obce:

- telekomunikacyjne obejmujące koszty usług telefonicznych, w tym połączenia stacjonarne, użytkowanie służbowych telefonów komórkowych i łączy internetowych,

- konserwacja i naprawa sprzętu biurowego,

- aktualizacja oprogramowania komputerowego,

- najem i utrzymanie biura w Brukseli, w tym koszty energii elektrycznej, cieplnej i gazowej oraz opłaty za wodę,

- opłaty pocztowe,

d) koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) osób obsługujących biuro w Brukseli:

- noclegi,

- wyżywienie,

- paliwo,

- opłaty parkingowe,

- opłaty za transport z lotniska i na lotnisko,

- bilety lotnicze, kolejowe lub autobusowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Warszawa, .............................

Krajowa Rada Izb Rolniczych

ul. Żurawia 24 lok. 15

00-515 Warszawa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Wniosek

o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w roku 2018.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1391, z 2016 r. poz. 1830 oraz z 2018 r. poz. 2181) proszę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie:

1)składek członkowskich w wysokości ......................... zł,

2)kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w wysokości ......................... zł,

3)kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w wysokości ......................... zł,

4)kosztów funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) w wysokości ......................... zł

- stanowiących kwotę ..................... złotych (słownie: ........................................ złotych).

Kalkulacja kosztów stanowi załącznik do wniosku.

Załącznik

Kalkulacja kosztów na 2018 r.

Nazwa organizacji

Nazwa organizacji

Wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2018 r.

Koszty planowane

Dofinansowanie

Wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2018 r.

Koszty planowane

Dofinansowanie

1

2

3

4

5

6

7

I. Składki członkowskie

Składki członkowskie

RAZEM

II. Koszty obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

usługi obce

RAZEM

III. Koszty uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

wynagrodzenia

usługi obce

koszty podróży służbowych

koszty pozostałe

RAZEM

IV. Koszty funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA)

wynagrodzenia

materiały i wyposażenie

usługi obce

koszty podróży służbowych

RAZEM

OGÓŁEM