Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1476

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Na podstawie art. 42 ust. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 316 oraz z 2015 r. poz. 1451) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oceniając wniosek, komisja, o której mowa w § 3, bierze pod uwagę:

1) znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego - skala ocen od 0 do 12 punktów;

2) znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa oraz wpływ zadania na poprawę dostępności czasowej na obszarach o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej - skala ocen od 0 do 7 punktów;

3) wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego - skala ocen od 0 do 10 punktów;

4) poziom dochodów własnych wnioskodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszony o wpłaty danej jednostki z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 przywołanej ustawy, i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego części wyrównawcze i równoważące subwencji ogólnej w stosunku do średniego dochodu własnego (uwzględniającego sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i sumę przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej) jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w danym województwie - skala ocen od 0 do 8 punktów;

5) kontynuację zadania - skala ocen od 0 do 2 punktów;

6) wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości - skala ocen od 0 do 3 punktów.",

b) w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pkt 2 - uwzględnia się w szczególności znaczenie danej drogi dla sieci dróg publicznych oraz jej ponadlokalny charakter, kryteria zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych, określone odpowiednio w art. 6a ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089), oraz czy zadanie jest realizowane na obszarze o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pkt 3 - uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszarów wiejskich, ośrodków gospodarczych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą ważną dla społeczności lokalnych, podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych i poprawę dostępu do instytucji świadczących usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), edukacji i administracji publicznej, połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz ważnych dla transportu;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pkt 4 - uwzględnia się, czy dana jednostka samorządu terytorialnego osiągnęła niższy poziom dochodów własnych (z uwzględnieniem wpłaty tej jednostki z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o której mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 przywołanej ustawy, i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego części wyrównawcze i równoważące subwencji ogólnej) w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w danym województwie (uwzględniającego sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego tego szczebla z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i sumę przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej), obliczonego w oparciu o aktualne dane ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;",

w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

"6) pkt 6 - uwzględnia się, jak obszar jednostki samorządu terytorialnego, na którym usytuowane jest planowane do dofinansowania zadanie, został sklasyfikowany w zakresie ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi, z uwzględnieniem wszystkich wypadków, liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, w oparciu o klasyfikację wynikającą z opracowania opublikowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Na podstawie ostatecznej listy rankingowej projektów, w przypadku dopuszczenia składania wniosków ponadlimitowych wraz z załączoną listą wniosków ponadlimitowych, stanowiącą element listy rankingowej, właściwy wojewoda zatwierdza listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach limitu środków ustalonego dla danego województwa.";

2) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Właściwy wojewoda sporządza wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej, określający kwotę środków, która ma być przekazana w celu udzielenia dotacji na zadania w kolejności zgodnej z ostateczną listą rankingową (wraz z załączoną listą wniosków ponadlimitowych, stanowiącą element listy rankingowej). Wniosek wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu.",

b) dodaje się ust. 3:

"3. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 6, jeśli objęcie dofinansowaniem kolejnych zadań powoduje konieczność wprowadzenia zmian w klasyfikacji budżetowej, wraz z informacją wojewoda przedkłada ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu, wniosek o zmianę decyzji o uruchomieniu środków z rezerwy celowej. W przypadku gdy nie następują zmiany klasyfikacji budżetowej, zmiana decyzji nie jest wymagana.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.