Zmiana rozporządzenia w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego. - Dz.U.2018.1486 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1486

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Na podstawie art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. poz. 347) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule rozporządzenia skreśla się wyrazy "i placówek";
2)
w § 1:
a)
uchyla się pkt 1-5,
b)
w pkt 6 wyrazy "upośledzeniem umysłowym" zastępuje się wyrazami "niepełnosprawnością intelektualną",
c)
uchyla się pkt 7 i 8,
d)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;",

e)
w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) szkołach w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).