Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2485

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Organ prowadzący dotychczasową ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych może przekształcić tę szkołę w liceum sztuk plastycznych z dniem 1 września 2019 r.

2. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I liceum sztuk plastycznych, o którym mowa w ust. 1, dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzi się na rok szkolny 2019/2020.

3. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w liceum sztuk plastycznych, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się klasy dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych dla uczniów, którzy do dnia 31 sierpnia 2019 r. byli uczniami ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych. Przepisy § 9 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

4. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w liceum sztuk plastycznych, o którym mowa w ust. 1, można prowadzić klasy dotychczasowego liceum plastycznego dla absolwentów gimnazjum. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego liceum plastycznego prowadzi się na rok szkolny 2019/2020. Przepisy § 7 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

5. Jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca dotychczasową ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych, w celu przekształcenia tej szkoły w liceum sztuk plastycznych:

1) do dnia 30 kwietnia 2019 r. występuje do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o zmianę porozumienia zawartego na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2017 r., dotyczącego prowadzenia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, oraz

2) do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uchwałę organu stanowiącego tej jednostki będącą podstawą przekształcenia z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w liceum sztuk plastycznych.

6. Organ prowadzący dotychczasową niepubliczną ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych, w celu przekształcenia tej szkoły w liceum sztuk plastycznych, do dnia 30 czerwca 2019 r. składa do organu, o którym mowa w art. 168 ust. 2 ustawy:

1) wniosek o zmianę wpisu w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych;

2) zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy, w zakresie dotyczącym liceum sztuk plastycznych.";

2) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) 1 września 2019 r. - w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 i § 9a ust. 1.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).