Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.255

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1028) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przełożonymi właściwymi do zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", są:

1) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do:

a) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

b) komendantów oddziałów Straży Granicznej,

c) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej,

d) komendantów ośrodków Straży Granicznej,

e) funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej,

f) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji,

g) innych funkcjonariuszy, dla których na podstawie odrębnych przepisów jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych;

2) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej i komendant ośrodka Straży Granicznej w stosunku do:

a) funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległym im Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach, ośrodkach szkolenia lub ośrodkach,

b) funkcjonariuszy pozostających w ich dyspozycji,

c) innych funkcjonariuszy, dla których na podstawie odrębnych przepisów są przełożonymi właściwymi w sprawach osobowych.";

2) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli decyzja o zawieszeniu w czynnościach służbowych została podjęta w trybie § 1 ust. 2, decyzję o uchyleniu tego zawieszenia podejmuje Komendant Główny Straży Granicznej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).