Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie... - Dz.U.2018.533 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.533

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

Na podstawie art. 126 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 5, 138, 398 i 416) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 637 oraz z 2017 r. poz. 267 i 1699) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nazwie użytkownika - rozumie się przez to niepowtarzalne i przyporządkowane do użytkownika dane wykorzystywane przez użytkownika do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, a w przypadku nazwy użytkownika konta służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym - podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej;",

c)
w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) podpisie elektronicznym - rozumie się przez to kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP.";

2)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Konto służące do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym zakłada się na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca określa adres poczty elektronicznej oraz hasło.

3. Wnioskodawca podpisuje wniosek podpisem elektronicznym. Dane w zakresie tożsamości wnioskodawcy są pobierane z jego podpisu elektronicznego i automatycznie zapisywane na koncie.";

3)
w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Użytkownik konta służącego do wnoszenia pism w postępowaniu rejestrowym aktualizuje dane w zakresie tożsamości użytkownika, a także może zmienić adres poczty elektronicznej oraz hasło. Do wniosku o aktualizację danych w zakresie tożsamości użytkownika oraz zmianę adresu poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio § 7a ust. 3.".

Konta w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, założone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 231 § 6, art. 1061 § 6 oraz art. 1571 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398), stają się kontami w rozumieniu rozporządzenia zmienianego w § 1, po dokonaniu aktualizacji danych w zakresie tożsamości użytkownika, o której mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.