Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie... - Dz.U.2017.1699 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1699

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

Na podstawie art. 126 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 637 oraz z 2017 r. poz. 267) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W postępowaniu wieczystoksięgowym wszczynanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego konto dla notariusza, zastępcy notarialnego, emerytowanego notariusza, komornika, asesora komorniczego, naczelnika urzędu skarbowego lub zastępcy naczelnika urzędu skarbowego, przewodniczącego Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, zwanej dalej "Komisją", lub jej członka zakłada się w systemie teleinformatycznym na ich wniosek złożony poza systemem teleinformatycznym.";

2)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po założeniu konta notariusz, zastępca notarialny, emerytowany notariusz, komornik, asesor komorniczy, naczelnik urzędu skarbowego lub zastępca naczelnika urzędu skarbowego, przewodniczący Komisji lub jej członek otrzymują certyfikat dostępowy umożliwiający uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym.";

3)
w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W postępowaniu wieczystoksięgowym wszczynanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uwierzytelnienie notariusza, zastępcy notarialnego, emerytowanego notariusza, komornika, asesora komorniczego, naczelnika urzędu skarbowego lub zastępcy naczelnika urzędu skarbowego, przewodniczącego Komisji lub jej członka następuje przez certyfikat dostępowy, o którym mowa w § 5 ust. 2.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.