Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1615

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 wyrazy "Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwana dalej "Agencją", " zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem",";
2) użyty w § 2 w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w § 3 w ust. 1 i 2 oraz w § 4, w różnym przypadku, wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek";
3) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wysokości ulg przysługujących z tytułu lat pracy albo najmu,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.