Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1396

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat (Dz. U. poz. 626) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 2 w ust. 1 oraz w § 4, w różnym przypadku, wyrazy "Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa";
2) w § 5 w ust. 1 wyrazy "Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).