§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek... - Dz.U.2017.1097 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1097

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2017 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 283) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

"1) jednym lub kilku programach ogólnokrajowych wybranych przez spółkę "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" spośród wymienionych w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz programie wyspecjalizowanym TVP Info;

2) każdym programie terenowego oddziału spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna";

3) jednym lub kilku programach ogólnokrajowych wybranych przez spółkę "Polskie Radio - Spółka Akcyjna";

4) każdym programie regionalnym spółek publicznej radiofonii regionalnej.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Czas rozpowszechniania audycji informujących o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego wynosi dla:

1) audycji przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji, w szczególności w formach: audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych:

a) w programach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 - nie mniej niż 120 minut w ciągu miesiąca,

b) w programach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - nie mniej niż 25 minut w ciągu miesiąca;

2) audycji przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego rozpowszechnianych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia:

a) w programach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 - nie mniej niż 180 minut w ciągu miesiąca,

b) w programach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - nie mniej niż 40 minut w ciągu miesiąca;

3) audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego:

a) w programach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 - nie mniej niż 270 minut w ciągu miesiąca,

b) w programach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - nie mniej niż 60 minut w ciągu miesiąca.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Jeżeli jednostka publicznej radiofonii i telewizji rozpowszechnia audycje, o których mowa w ust. 3, w więcej niż jednym programie ogólnokrajowym, do czasu rozpowszechniania audycji zalicza się łączny czas ich trwania we wszystkich programach ogólnokrajowych.

3b. Audycje, o których mowa w ust. 3, rozpowszechniane są w godzinach od 600 do 2300.";

2)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane do składania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawozdań w postaci elektronicznej w formacie pdf.";

3)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.